BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Sylwia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością spółek giełdowych
The Effectiveness of Polish Bankruptcy Prediction Models in Identifying the Insolvent Threat of Incorporated Enterprises
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 701-714, tab., rys.
Keyword
Spółki giełdowe, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, System wczesnego ostrzegania, Wyniki badań
Stock market companies, Enterprises bankruptcy forecasting, Early warning system, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu najbardziej popularnych polskich modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością w kontekście oceny ich skuteczności. Badania dotyczyły okresu 2005-2008 i objęły swoim zasięgiem analizę bilansów oraz rachunków zysków i strat polskich spółek giełdowych, które w 2009 ogłosiły upadłość. Na podstawie przeprowadzonych analiz autorka dochodzi do wniosku, że prace z zakresu systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością powinny być kontynuowane ze względu na niezadowalającą skuteczność prognostyczną omówionych modeli. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present the selected polish bankruptcy prediction models and examine their efficiency using financial statements of six incorporated enterprises that declared insolvent in 2009. The studies cover period of 2005-2008. The above article takes under consideration four Polish models for predicting bankruptcy based on multi-dimensional discrimination analysis. All of these systems evaluated the likelihood of appearance of the financial problems that eventually led to bankruptcy. The research has revealed, that one of the method foresaw no potential threat endangering economic activity analyzed companies, while three other predicted correctly several bankruptcies. However, none of the polish bankruptcy prediction models managed to identify the early signs of potential insolvent among all analyzed companies at least on a year before the genuine business failure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altman E., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 229-239.
  2. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, Wyd. AE, Kraków 1996, s. 56-65.
  3. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE, Poznań 1998, s. 159.
  4. Hamrol M., Analiza symptomów zagrożenia upadłością, [w:] Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, pod red. W. Skoczylas, Wyd. SKwP, Warszawa 2009, s. 365.
  5. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Analiza dyskryminacyjna. Przegląd najważniejszych modeli, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 4, s. 34.
  6. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 6, s. 35-39.
  7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001, nr 5, s. 306-310.
  8. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2009 roku.
  9. Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce w 2009 roku.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu