BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Regulacje finansowe krajów goszczących, a zasady międzynarodowego zarządzania finansami przedsiębiorstw
Host Country Financial Regulations and International Management Rules of Corporate Finance
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 715-723
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie międzynarodowe, Polityka regulacyjna
Enterprises financial management, International management, Regulatory policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej muszą w swojej działalności uwzględnić różnice w regulacjach finansowych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w krajach inwestowania. Aby osiągnąć cele finansowe związane z uzyskaniem zakładanej rentowności, zapewnienia płynności finansowej, niezależności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności wykorzystują różnice w regulacjach finansowych w poszczególnych krajach w prowadzonej przez siebie polityce międzynarodowego zarządzania finansami. Artykuł omawia najbardziej istotne problemy związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

Enterprises performing in international scale have to consider the differences in finance regulations connected with company performance in host countries. The enterprises use the differences in finance regulations in each country in their policy of international financial management in order to achieve the financial targets related with realizing anticipated profitability, financial liquidity assurance, independence and safety of led activity. The article presents the most important financial management issues of international enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duliniec A., Globalizacja rynków kapitałowych, a koszt kapitału w inwestycjach zagranicznych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, pod red. W. Pluty, AE Wrocław, Prace naukowe, Zeszyt 1042, Wrocław 2007, s. 181-189.
  2. Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen H., Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, wyd. UMK Toruń 2001, s. 198.
  3. Kędzior M., Koszt kapitału dla firm w przekroju międzynarodowym, [w:] Zarządzanie finansami - zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, pod red. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, "Zeszyty Naukowe", nr 455/2007 s. 207-214.
  4. Kluzek M., Spółki offshore jako sposób unikania opodatkowania przez koncerny międzynarodowe, [w:] Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w UE, pod red. Z. Krefta, B. Nogalskiego, S. Tokarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001, s. 73.
  5. Kosztowniak A., Misztal P., Pszczółka J., Szelągowska A., "Finanse i rozliczenia międzynarodowe", C.H.Beck, W-wa 2009, s. 404.
  6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, W-wa 2010, s. 420.
  7. Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, W-wa 2007, s. 265.
  8. Perlitz M., Internationales Management, Lucius und Lucius, Stuttgart 2000, s. 507.
  9. Różański J., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, W-wa 2010, s. 47-62.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu