BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modus przekształceń strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie analizy wybranych wyników badań)
Process Transformation of Funding Strategy Internationalized Micro, Small And Medium Enterprises (Based on Analysis of Selected Results)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 343-355, rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Source of financing, Organizational transformation of the company
Note
summ.
Abstract
Realizacja procesu umiędzynarodowienia odbywa się przez dobór odpowiedniej formy internacjonalizacji, odpowiadającej motywom międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. Poszukiwanie i wybór odpowiednich form wejścia na rynki zagraniczne należy zaliczyć do najważniejszych elementów procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa internacjonalizującego swoją działalność. Priorytetowego znaczenia nabiera także sfera finansów i gospodarki finansowej przedsiębiorstw poddanych procesowi internacjonalizacji. Istotna staje się zależność wielkości przedsiębiorstwa i możliwości zmian strategii finansowania ze względu na dostępność instrumentów finansowania działalności, co z kolei wpływa na swobodę kształtowania źródeł finansowania. Znajdujące się w procesie umiędzynarodowienia działalności mikro i małe przedsiębiorstwa, mając ograniczony dostęp do kapitału obcego (głównie ze względu na zwiększone ryzyko w początkowych etapach internacjonalizacji), mają jednocześnie ograniczoną swobodę kształtowania źródeł finansowania, zatem wskazują na zróżnicowane możliwości kształtowania strategii finansowania, zależne między innymi od stopnia internacjonalizacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, wskazujące na zmiany w obrębie strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z modelowym podejściem do procesu kształtowania strategii finansowania zinternacjonalizowanej działalności przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The implementation process of internationalization is done by selecting the appropriate form of internationalization, corresponding to the themes of international business. Important is the size of the business relationship and the possibility of changes in the funding strategy, due to the availability of financing instruments, which in turn affects the rigidity of funding. Located in the process of internationalization of micro and small businesses, with limited access to foreign capital (mainly due to the increased risk in the early stages of internationalization) are also limited freedom of financing development, so show the varied opportunities to develop financing strategies, depending among other things on degree of internationalization. This paper presents the results of empirical studies showing changes in the strategy of internationalized finance micro, small and medium-sized enterprises, together with a model approach to the process of international financing strategies business enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 32-37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu