BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim przetwórstwie przemysłowym według stopnia zaawansowania technologicznego
Foreign Direct Investment in the Polish Manufacturing and the Level of Technological Advances
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 725-738, tab., rys.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Czynniki produkcji, Przemysł, Technologie wytwarzania
Direct investments, Foreign investment, Production factors, Industry, Manufacturing technologies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja struktury i zmian w kierunkach napływu bezpośrednich inwestycji do polskiego przetwórstwa przemysłowego przy wykorzystaniu klasyfikacji według stopnia zaawansowania technologicznego produkcji oraz poziomu techniki na podstawie listy dziedzinowej OECD, w oparciu o publikowane dane GUS z lat 1997-2008 oraz niepublikowane dane pochodzące z NBP z lat 2003-2006. (fragment tekstu)

FDI play very important role in the economy. In Poland manufacturing sector attracts FDI, especially in recent years. The paper trays to analyze the dynamics and structure of FDI in manufacturing using different grouping criteria. One of the most important is a rate of technological advances of industrial sectors. On the basis of non-published data of National Bank of Poland and statistical information coming from Central Statistical Office for the years 2003-2006 and 1997-2008. The changes in value and structure of FDI in the Polish manufacturing using levels of technological advances were analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (wg stanu na koniec 2006 roku), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa grudzień 2007, s. 23-25.
 2. Działalność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993-2002, GUS, Warszawa 2004, s. 158-164.
 3. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004, s. 28.
 4. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005, s. 28.
 5. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006, s. 28.
 6. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007, s. 34-35.
 7. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 34-35.
 8. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009, s. 34-35.
 9. Hatzichronoglou Th., The Revision of the High-technology Sector and Product Classification, STI Working Papers 1997/2, OECD, Paryż 1997.
 10. Heller J., Warżała R., Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. UMK, Toruń 2005, s. 223-235.
 11. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 72.
 12. Nauka i Technika w 2003 roku, GUS Warszawa 2004, Aneks I, s. 151, 166-167.
 13. Ozawa T., Castello S., Toward an International Business Paradigm of Endogenous Growth: Multinationals and Governments as Co-Endogenisers, International Journal of the Economics of Business 2001, Vol. 8, No. 2, s. 218.
 14. PAIiIZ, Lista największych inwestorów w Polsce na koniec 2005 roku, www.paiz.gov.pl.
 15. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003, s. 356.
 16. Rozkwitalska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według kryterium czynnika wytwórczego, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. UMK, Toruń 2005, s. 60.
 17. Wysokińska Z., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Z. Olesiński (red.), PWE, Warszawa 1998, s. 130-131.
 18. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku, NBP Warszawa 2010, s. 128.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu