BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie narzędzi ochrony interesów inwestorów na rynku alternatywnym
The Significance of The Measures for Protection The Interest of Investors nn The Alterative Stock Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 503-511, rys.,wykr.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Inwestycje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu
Investment, Small business, Small business financing
Note
summ.
Abstract
Spółki notowane na polskim rynku alternatywnym NewConnect to głównie mikro i małe przedsiębiorstwa. Analiza sum bilansowych oraz wartości obrotów netto wykazanych w dokumentach informacyjnych debiutujących przedsiębiorstw wskazuje, że 72% notowanych spółek to mikroprzedsiębiorstwa, a 23% to małe podmioty gospodarcze.W przypadku większości badanych spółek następujące kryteria jakościowe samodzielność ekonomiczna i prawna właściciela i związana z tym jego dominacja,łączenie funkcji menedżerskich i właścicielskich, prostastruktura organizacyjna, ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, a co z tym związane dominacja kapitału własnego mającego postać oszczędności własnych przedsiębiorcy, finansowanie pożyczkami od rodziny i znajomych,relatywnie niewielki udział w rynku, działalność zwykle ograniczona jest do rynku lokalnego lub regionalnego, potwierdzają przynależność zdecydowanej większości spółek notowanych na rynku alternatywnym NewConnect do sektora MŚP. (fragment tekstu)

Investment on the alternative market are characterized by higher risk due to low capitalization of listed companies, lower liquidity and less restricted duties and responsibilities. Investors obtain less information about companies. The problem of the limited information access increase because not all listed companies do fulfill their obligation. The Warsaw Stock Exchange as the organizer of the alternative market NewConnect has changed the market's regulation by creation disciplinary measures that can both influence on companies and protect the interest of investors. In this article author presents this measures, their implementation and importance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, C.H. Beck 2009, Warszawa 2009, s. 17-18; Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin 2012, Warszawa 2012, s. 15-17.
  2. G. Łukasik, Motywacje inwestorów a szanse pozyskania kapitału na rynku finansowym, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 33.
  3. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych OBI, 2008, 2009, 2010, 2011, www.sii.org.pl (15.11.2012).
  4. D. Kordela, Rozwój i konkurencyjność rynku NewConnect w świetle wybranych wskaźników rynku, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011, s. 112-123; D. Kordela, Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji, w: red. P. Karpuś, J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVI, Lublin 2011, s. 347-359.
  5. www.newconnect.pl (1.07.2010).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu