BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiorek Mirosław
Title
Propedeutyka procesów integracyjnych w agrobiznesie
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2003, nr 8, s. 5-27, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Agrobiznes, Integracja gospodarcza, Gospodarka żywnościowa, Integracja rynku rolnego, Rynek rolny, Produkcja rolna, Równowaga gospodarcza
Agrobusiness, Economic integration, Food economy, Integration of agricultural market, Agricultural markets, Agricultural production, Economic equilibrium
Note
summ.
Abstract
Agrobiznes to pojęcie, które upowszechniło się w polskiej literaturze ekonomicznej i praktyce gospodarczej w okresie transformacji. Rozwija ono wcześniej używany termin "kompleks gospodarki żywnościowej". Agrobiznes pojmuje się zarówno jako złożony subsystem gospodarki narodowej, sferę gospodarczej aktywności człowieka, jak i dziedzinę wiedzy o funkcjonowaniu tej struktury. Pojęcie agrobiznesu nie oznacza istnienia jednego zwartego systemu. Każdy z jego członów działa w zasadzie na własny rachunek, uzyskana w ramach każdego z nich korzyść materialna w postaci zysku wzmacnia pozycję danego działu. Związki między poszczególnymi członami agrobiznesu mają charakter wielopłaszczyznowy i często prowadzą do pogłębiania się procesu integracji poziomej i pionowej. Agrobiznes wyodrębnił się w trakcie procesu historycznego, związanego z rozwojem sił wytwórczych i zmianami w stadiach społecznego podziału pracy. Proces kształtowania się agrobiznesu przeszedł następujące stadia: oddzielanie się wytwórczości środków produkcji (rzemiosło, przemysł narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych); wyodrębnianie się przetwórstwa rolno-spożywczego; wyodrębnianie się handlu żywnością, w tym handlu międzynarodowego; formowanie się sektora usługowego. (fragment tekstu)

Integration is a commonly occurring process in various areas of people's activities and it means integrating, joining together. Economic meaning of integration is a process of strengthening ties between particular branches of economy. It can be a complicated process with many threats or it can run easily, made of uncomplicated ventures. The integration processes in agribusiness are parts of many issues of national economy food sector, which are described by economics. These processes result directly from the food sector specificity, which is determined by mutual, inner connections between participants and exterior connections with other economy branches. They are results of threatened by competitors and compounded, negative market tendencies economic matters. The integration processes can also arise as a result of planned activity of strong, agricultural and food processing industry units, which integrate the manufacturers of raw materials to achieve a privileged position in the market. The integration processes can be supported or inspired by the state, which affects in this way the rate of productivity in agriculture and compensate disadvantageous impact of price changes and other negative phenomenon resulted from the specifics of agricultural market. The state can intervene by creating right legislation or by granting. Microeconomics aim of integration is increase of profit of integration processes' participants. Macroeconomics aim of integration is to ensure a balance within agriculture and food sector by the appropriate redistribution of done surplus and by providing conditions to balanced development. To achieve such an ideal balance, agriculture, which is a weaker branch in agribusiness, must have higher profits, which can help in extended reproduction and accumulation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Boczar, K., [1986], Spółdzielczość, problematyka społeczna i ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 2. Ciechomski, W., [1997], Interwencjonizm państwowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Czyżewski, A., [2001], Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Czyżewski, A., Henisz, A., [2001], Ekonomika czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Golec, A., [1988], Agrarystyczne koncepcje gospodarcze, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin.
 6. Małysz, J., [1988], Procesy integracyjne w agrobiznesie, Wieś i Rolnictwo, nr 2.
 7. Małysz, J., [1999], Procesy integracyjne w Agrobiznesie, CDiEwR, Poznań.
 8. Romanow, Z.B., [1997], Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Rusiński, W., [1970], Zarys historii gospodarczej powszechnej, PWE, Warszawa.
 10. Skawińska, E., [1997], Spółdzielczość wiejska w warunkach integracji rynku produktów żywnościowych Polski i Wspólnot Europejskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Stulgis, W., [1994], Zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw chłopskich ukierunkowanych produkcyjnie, w: Procesy dostosowawcze gospodarki rynkowej, pod red. Z. Kozioła, PWN, Warszawa.
 12. Szulce, H., [2001], Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Tracy, M., [1987], Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 14. Wilkin, J., [1986], Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa.
 15. Woś, A., [1996], Agrobiznes Makroekonomia, Test Key, Warszawa.
 16. Woś, A., [2000], Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, IERiGŻ, Warszawa.
 17. Woś, A., [2000], Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu