BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki ograniczające implementację nowych technologii w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011
Barriers of Implementation of New Technologies in Western Pomerania Region in 2009-2011 - Probit Modeling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 417-425, rys.,tab., bibliogr.7 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Technologie cyfrowe, Innowacje
Digital technologies, Innovations
Note
summ.
Abstract
Uwarunkowania mogą stymulować do innowacyjności przedsiębiorstw, czyli pobudzać do ponoszenia wysiłków na rzecz tworzenia nowych rozwiązań i sprzyja􀃼 ich tworzeniu. Z drugiej strony uwarunkowania mogą być destymulantami, będą więc przeszkodą w kreowaniu innowacji oraz będą utrudniać proces ich realizacji. Biorąc pod uwagę efektywność innowacji w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, należy jednoznacznie stwierdzić, iż stymulanty mają pozytywny, a destymulanty negatywny charakter dla każdego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The conditions can stimulate the innovativeness of enterprises, that is, stimulate to bear efforts to create new solutions and foster their development. On the other hand, conditions may be de-stimulating, will therefore be an obstacle to the creation of innovation and hinder the process of their implementation. Taking into account the effectiveness of innovation in shaping the competitive position of enterprises should be explicitly stated that stimulants have a positive and de-stimulants have the negative nature for each company. The main objective of this article is to try to identify the main factors, which are barriers to the implementation of new technologies and innovative activity affecting on the regional industrial system and, consequently, determine the boundary conditions for the model structure of regional innovation network taking into account the specificity of zachodniopomorskie voivodship. The survey was conducted in 2009- 2011 on a group of 729 industrial companies in Western Pomerania. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowski J., Koładkiewicz I.: Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
  2. Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
  3. Mroczko F.: Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
  4. Rychtowski S.: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a  sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1045, Wrocław 2004.
  5. Świadek A.: Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w  przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2007.
  6. Whitfield E.: Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
  7. www.stat.gov.pl/zach/69_608_zach_html.htm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu