BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka konkurencji na rynku e-commerce
Competition Policy on the E-Commerce Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 501-511, tab., bibliogr.20 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Handel elektroniczny, Konkurencja, Rynek
e-commerce, Competition, Market
Note
summ.
Abstract
Konkurencja jest procesem występującym w każdej sferze życia gospodarczego człowieka. W obszarze działalności gospodarczej opartej na mechanizmie rynkowym, konkurencja występuje jako jego nieodłączny element w procesie regulującym alokację zasobów. Należy podkreślić, iż warunkiem zaistnienia procesów konkurencyjnych jest ograniczoność zasobów w stosunku do potrzeb, a w konkurencji rynkowej głównym problemem jest ograniczona wielkość popytu na dobra. Konkurencja daje swobodę działania przedsiębiorstwom, a konsumentom swobodę wyboru rynku1. Idea konkurencji to rywalizacja wielu jednostek lub grup o osiągnięcie tego samego celu, co można zinterpretować jako główną siłę napędową sukcesu bądź porażki gospodarek narodowych, branż czy też przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie, w jakich warunkach rozwija się rynek e-commerce w Polsce, czy państwo wspiera, czy też ogranicza podmioty funkcjonujące na tym rynku (fragment tekstu)

The Internet affects all areas of the economy. The Internet, on the one hand, increases the level of competition, by globalizing it, affects the attitudes of consumers, to whom it gives access to vast amounts of information so they can easily compare the goods or services offered. On the other hand, it provides organizations with new and previously unknown opportunities for expansion, methods of operation and competition, provides access to new distribution channels, gives easy access to the market, makes it possible to gain a competitive advantage. The rapid development of the Internet has led to the emergence of new sectors of the economy, either directly or indirectly related to the functioning of the network (e.g. Internet service providers, e-commerce). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Gużlecka A.: Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej, [w]: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Zeszyty Naukowe nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 2. Dziembek D., Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej, [w]: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, cz. 1, Zeszyty Naukowe nr  702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 3. Herman A.: Charakter i ewolucja współczesnych rynków, [w]: Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, red. W. Szymański, SGH, Warszawa 1996.
 4. Kotylak S.: Analysis model of control and audit influence on the economic aspect of enterprise's business, "Management" 2009, Vol. 13, No. 2.
 5. Matulewski M.: Wpływ informacji i wiedzy na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Just-in-Time, [w]: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 1, Zeszyty Naukowe nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 6. Polasik M., Kunkowski J., Maciejewski K.: Efekt sieciowy na rynku usług płatniczych stosowanych w handlu internetowym, [w]: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, cz. 1, Zeszyty Naukowe nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 7. Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 8. Polityka konkurencji na lata 2011-2013, UOKIK, Warszawa 2011.
 9. Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, The Boston Consulting Group, maj 2011.
 10. http://www.gemius.pl/pl/raporty/2012-02/01.
 11. http://www.ecommerce.edu.pl/inne/wywiady/raport-e-commerce-index-jaki- jestpolski-e-handel.html.
 12. Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.
 13. Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.
 14. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.
 15. Dz.U. 2001 nr 128, poz. 1402 ze zm.
 16. Dz.U. 2007 nr 155, poz. 1095 ze zm.
 17. Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037 ze zm.
 18. Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.
 19. Dz.U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.
 20. Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu