BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konkurencyjność gmin pod względem struktury przestrzennej - na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego
The Communes Competitiveness In The Aspect Of Chosen Elements Of Spatial Structure - Example Of Maritime Communes Of West Pomerania Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 273-289, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Konkurencja, Gmina
Competition, District
Note
summ.
Abstract
Konkurencyjność, pierwotnie utożsamiana z działalnością gospodarczą oraz społecznym dążeniem do zajęcia lepszej pozycji, stała się również domeną jednostek terytorialnych1. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez E. Zeman- -Miszewską konkurencyjność danej jednostki przestrzennej oznacza jej przewagę (lub dystans) nad analogicznymi jednostkami znajdującymi się w tych samych grupach strategicznych (np. gminy turystyczne, miasta przemysłowe)2. Najsilniejsza konkurencja jest obserwowana często pomiędzy sąsiadującymi miastami lub obszarami w obrębie tego samego regionu.(abstrakt oryginalny)

The attractiveness of local space depends on its features, which enable commune to achieve all functions expected by its recipients. Every commune fulfil the same functions towards its habitants. Therefore, to attain an expected advantage, commune must compete both quantity and quality of its local offer. The first part of the paper focus on characteristic of main areas and factors implicating local competitiveness. The last part studies how local governments ensure community basic living conditions and how it influences on territorial competitiveness(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Zeman-Miszewska, Wspólnota lokalna wobec konkurencji międzyregionalnej - podsta-wy marketingu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 11/2001, s. 3-10.
  2. Obszar nadmorski województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się najkorzystniej-szymi warunkami klimatycznymi w całym basenie Morza Bałtyckiego. Specyficzny mikroklimat, w powiązaniu ze zdrowotnymi właściwościami wody morskiej oraz z obecnością źródeł wód wgłębnych i złóż surowców leczniczych, sprzyja rozwojowi funkcji sanatoryjnej i uzdrowiskowej. Szerzej: M. Prochorowicz, B. Stankiewicz, Walory turystyczne wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinen-sis, Folia Pomer. Univ. Technol., Oeconomica 284 (61), Szczecin 2010, s. 92 i in.
  3. F. Kuźnik, Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego, w: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, KPZK PAN, z.182, Warszawa 1998, s. 241; B. Winiarski, Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, red. S. Korenik, PN AE nr 799, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 22.
  4. A. Raczyk, S. Dołzbłasz, M. Leśniak-Johann, Relacje współpracy i konkurencji na pogra-niczu polsko-niemieckim, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 64.
  5. W.F. Lever, Competitive Cities in Europe, "Urban Studies" 36/1999, s. 5-9.
  6. M. Pytlak, Konkurencja i współpraca - komplementarne działania władz lokalnych (na przykładzie wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej), w: Rocznik Żyrar-dowski poświęcony sprawom globalnym, regionalnym i lokalnym, red. W. Rakowski, t. VIII, Wyż-sza Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2010, s. 404-406.
  7. A. Sztando, Konkurencyjność gospodarcza a dochodowy fragment gminnej polityki budże-towej, w: Konkurencyjność miast i regionów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 150.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu