BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wachowska Julia Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Luka infrastrukturalna inwestycji publicznych w Polsce
The Infrastructure Gap In Public Investment In Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 329-343, rys.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Infrastruktura, Inwestycje
Infrastructure, Investment
Note
summ.
Abstract
Publiczne inwestycje infrastrukturalne stanowią, obok inwestycji w badania i rozwój, kapitału produkcyjnego, łącznej jakości czynników produkcji i instytucji kluczowy czynnik, od którego uzależniony jest wzrost i rozwój gospodarczy kraju przekładający się na dobrobyt społeczeństwa. Wysoki poziom infrastruktury gospodarczej i społecznej wpływa bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności danego kraju czy regionu w oczach potencjalnych inwestorów, jak również prowadzi do ożywienia otoczenia i wpływa na wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. Dlatego tak istotna staje się ocena zrealizowanych inwestycji publicznych w obszarze infrastruktury oraz trafne zdiagnozowanie po-trzeb infrastrukturalnych, od którego zależeć może przewaga konkurencyjna jednostki gospodarczej, społeczeństw, regionu czy kraju. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena luki infrastrukturalnej inwestycji publicznych w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The high level of infrastructure investments has a great impact on attractiveness of a country or region. It could lead them to gain competitive advantage and economic de-velopment. Knowing their infrastructure needs and infrastructure investment gap level, governments are able to plan expenses properly and support their policies. The aim of this paper is to identify and evaluate infrastructure gap in public investment in Poland taking into consideration West Pomeranian Voivodeship example.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1999, s. 347.
 2. H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych, Liber, Warszawa 2000, s. 15-17.
 3. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finan-sowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 43.
 4. L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewiecka, A. Górczyńska, E. Ostrowska, Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK, Gdańsk 1999, s. 36.
 5. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 286.
 6. M. Zioło, Modelowanie źródeł inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicz-nych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 25.
 7. W. Kozłowski, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Wydawnictwo Di-fin, Warszawa 2012, s. 15 oraz Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski - perspektywa 2035, PwC, marzec 2012, s. 2, a także: http://bg.szczecin.pl/pl/wzieu/339/MUNICIPIUM/ (8.2013).
 8. http://bg.szczecin.pl/pl/wzieu/339/MUNICIPIUM/ (8.2013).
 9. Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapita-łem private equity/vemture capital (PE/VC), P. Tamowicz, Raport przygotowany na zlecenie De-partamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk 2007, s. 14.
 10. W. Kozłowski, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Wydawnictwo Di-fin, Warszawa 2012, s. 14.
 11. B. Weber, H.W. Alfen, Infrastructure as an Asset Class. Investment Strategies, Project Fi-nance and PPP, Wiley Finance, Chippenham 2010 , s. 2.
 12. B. Weber, H.W. Alfen, Infrastructure as an Asset Class. Investment Strategies, Project Fi-nance and PPP, Wiley Finance, Chippenham 2010, s. 3.
 13. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 23.
 14. Dane na podstawie: http://bg.szczecin.pl/pl/wzieu/339/MUNICIPIUM/ oraz www.stat.gov. pl (08.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu