BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instrumenty zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i ich ocena. Wyniki badania ankietowego gmin
The Financial Management Tools At Subnational Government Tier. Municipal Survey Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 359-374, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse, Samorząd terytorialny, Spowolnienie gospodarcze
Local government units, Finance, Local government, Economic slowdown
Note
summ.
Abstract
Spowolnienie gospodarcze (2008) oraz jego wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce stały się impulsem do wzmocnienia argumentów w dyskusji na temat konieczności zmiany istniejące-go systemu finansowania zadań JST. Uzasadnieniem dla postulowanych reform jest nieadekwatność źródeł finansowania w stosunku do kapitałochłonności realizowanych przez JST zadań, co w długim okresie prowadzić może do wzrostu zadłużenia. W celu przezwyciężania istniejących ograniczeń możliwe są dwa rodzaje współzależnych działań, zmierzających do naprawy istniejącego stanu rzeczy: kompleksowa reforma finansów publicznych (w tym samorządowych) oraz wzmocnienie dotychczasowego zarządzania finansami JST.(abstrakt oryginalny)

The paper tackles issues regarding to financial management at self-government ti-er with special emphasis on performance budgeting and multi-year plan. The New Pub-lic Management is the starting point for the crucial reforms of public sector in Poland which have been initiated since 2006. The financial management tools are being imple-mented in order to regain efficiency of public spending and balance public budgets, es-pecially the operating one. A lot have been done recently but there is still much room for the improvement of insolvency procedures and subnational debt restructuring(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999, s. 12.
 2. I. Świderek, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK Gdańsk 2012, s. 10.
 3. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004, s. 43.
 4. M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, PWE, Warszawa 2011, s. 40.
 5. Nowe Zarządzanie Publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005, s. 55.
 6. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolter Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 241.
 7. M. Ofiarska, Zarządzanie gospodarką finansową JST i związana z tym organizacja urzędów JST, w: Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, red. C. Kosikowski, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 56.
 8. K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 34-35.
 9. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania, red. J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk 2010, s. 77.
 10. K. Czubakowska, Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004, s. 75-76.
 11. W. Misiąg, Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 386-393.
 12. J. Adamiak, Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, "Finanse Komunalne" 2012, nr 1-2, s. 78.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu