BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzychowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko związane z realizacją miękkich projektów realizowanych ze środków unijnych
Risk Associated with the Implementation of Projects from EU Founds
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 769-781, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Finansowanie projektów, Środki unijne, Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty finansowe
Projects financing, EU funds union, Risk management, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego ze środków Unii Europejskiej, łączy się ze spełnieniem kryteriów określonych przez Komisję Europejską oraz przez krajowe instytucje zarządzające. Kryteria te - z jednej strony - mają zapewnić zgodność finansowanych działań z politykami wspólnotowymi, z drugiej stanowią, element oceny projektów. Efektywne wykorzystanie środków UE zależy od wielu czynników, a wśród nich - w znacznym stopniu - od doboru właściwej metody planowania i skutecznego zarządzania zasobami. Możliwość pozyskania funduszy jest także uwarunkowana posiadaną przez podmiot wiedzą i doświadczeniem na temat optymalnych metod oceny projektów dofinansowanych z tego źródła. W metodyce zarządzania projekty europejskie są definiowane jako zbiory czynności podejmowanych dla osiągnięcia jasno określonych celów, w wyznaczonym terminie i za pomocą przeznaczonego na ich realizację budżetu. Celem artykułu jest zatem wskazanie na czynniki ryzyka, na które na każdym etapie realizacji narażony jest realizowany projekt miękki, finansowany ze środków pomocowych UE. Taka analiza może na dalszym etapie posłużyć do identyfikacji narzędzi finansowych, które mogą stanowić zabezpieczenie i poprawę bezpieczeństwa (głownie finansowego) realizacji tego typu projektów. (abstrakt oryginalny)

Obtaining external support from the European Union, is combined with the benchmarks set by the European Commission and by national governing. These criteria on the one hand to ensure that activities funded with Community policies, on the other are part of the evaluation. Effective use of EU funds depends on many factors, among them - to a large extent - from the selection of appropriate methods of planning and efficient management of resources. The methodology of the management of European projects are defined as sets of actions taken to achieve clearly defined objectives, within the prescribed period and by their execution of assigned budget. Possibility of raising founds is also conditioned by an entity possessed expertise and experience on the best methods for evaluation of projects founded from this source. The purpose of this article is therefore an indication of the risk factors for which at each stage of the project is implemented vulnerable "soft", financed from EU funds. Such analysis can subsequently be used to identify financial tools that can provide security and improve security (mainly financial) of implementing such projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bachtler J., 2001, Quod erat demostrandum. Ewaluacja polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 4 (7), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Bakalarska B., Czerwiński K. (red.), 2004, Zasady wykorzystania funduszy inwestycyjnych i funduszu spójności, InfoAudit, Warszawa.
 3. Behres W., Hawranek P.M., 1993, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, United Nations Industrial Development Organisation, Warszawa.
 4. Bielecka D., 2003, Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (23), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Bondyra K., 1998, Kapitał społeczny regionów, [w:] P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.) Jaka Europa?: regionalizacja a integracja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 6. Czerwiński K., 2003, Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, InfoAudit, Szczecin.
 7. Denek E., 2001, Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] E. Denek (red.) Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Dutkowski M., 2003, Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych - problemy, stosowania i główne błędy interpretacji, [w:] H. Rogacki (red.) Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Dziemianowicz W., 2004, Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 10. Fonesca M., Maier J., Chances of the new EU Regional Policy for peripheral areas - the case studies of LEADER. Paper presented to the Regional Studies Association Conference "Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Angers, 15-16 April 2004.
 11. Olejniczak K., Olejniczak M., 2004, Ewaluacja projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" nr 2, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 12. Piontek B., Piontek F., Piontek W., 2000, Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice - Białystok.
 13. Roberts P., 2003, Partnership, programmes, and the promotion of regional development: an evaluation of the operation of Structural Funds regional programmes "Progress in planning" nr 59, ss. 1-69, Pergamon.
 14. Roszkowski J., Wiatrak A.P., 2005, Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Trocki M., Grucza B. (red.), 2007, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu