BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarecki Jacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kredyt bankowy i faktoring - źródła finansowania substytucyjne czy komplementarne?
Bank Loan and Factoring - The Substitute Or Complementary Sources of Financing?
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 783-790, tab.
Keyword
Kredyt bankowy, Faktoring, Źródła finansowania, Analiza porównawcza
Bank credit, Factoring, Source of financing, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma do zrealizowania dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest ukazanie najważniejszych powodów wykorzystania przez przedsiębiorstwa dwóch popularnych instrumentów krótkookresowego finansowania tj. kredytu bankowego i faktoringu. Drugim jest próba odpowiedzi na pytanie czy źródła te muszą być wobec siebie substytucyjne czy też mogą być komplementarne? Opracowanie prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności gospodarczej faktoring. Badaniem zostały objęte 43 podmioty o różnej klasie wielkości mające siedzibę na terenie całej Polski. Zaprezentowane rezultaty badań wskazują, że jednoczesne zastosowanie faktoringu i krótkookresowego kredytu bankowego, jako zewnętrznych źródeł finansowania działalności, wcale się nie wyklucza, a nawet może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści ekonomicznych. Można więc na tej podstawie zaryzykować stwierdzenie, iż instrumenty te mogą być wykorzystywane na zasadzie komplementarności. (abstrakt oryginalny)

The main problem for enterprises in Poland is a low level of own capital. But the existing enterprises in Poland can finance their activity and development from various alternative sources of capital. Two of them are bank loan and factoring. This paper is an attempt to answer for the question are the bank loan and factoring the substitute or complementary sources of financing? The article presents the surveyed entrepreneurs' targets pointed out by the clients who use bank loan and factoring. The research was carried out by the author on the basis of an analysis of 43 enterprises. The results of studies performed among companies prove that the main purpose of using bank loan and also factoring is possibility to buy raw materials and trade goods. A vast majority (i.e. 65% and 66%) of respondents regard these purpose. The research conclusion has proven that bank loan and factoring are a financing instruments that generates similar benefits but not the same profits for their users so these sources of capital can be complementary used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu