BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słowik Beata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Finansowanie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw
Financing of Innovative Expansion
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 799-810, tab.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Źródła finansowania
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu rosnącej konkurencji oraz coraz szybszego postępu naukowo-technicznego, źródeł bogactwa poszukuje się nie tylko we właściwie ukształtowanych wskaźnikach makroekonomicznych, ale przede wszystkim jak uważa Porter, w zdolności do bycia innowacyjnym, ciągłym podnoszeniu jej poziomu oraz uzyskiwaniu z tego tytułu jak największej efektywności. Innowacje są to "postępowe zmiany polegające na zastępowaniu istniejących stanów nowymi, pozytywnie ocenianymi w świetle kryteriów danej organizacji, polepszające warunki jej funkcjonowania na rynku i w otoczeniu, przyczyniające się do jej rozwoju i postępu w gospodarowaniu". Są zatem produktami wiedzy, nowościami, które jakościowo różnią się od obecnie panujących rozwiązań w zakresie produktów, procesów, techniki/technologii, zarządzania. Mogą one mieć charakter materialny lub niematerialny, a ich efektem są zmiany techniczne, organizacyjne, ekonomiczne lub społeczne. (abstrakt oryginalny)

The article presents crucial influence of innovation on the effective growth of trans-actors. Importance of innovative activities is analyzed in both areas: microeconomics and macroeconomics. Innovation of particular trans-actors allows to meet the client's needs, gain or improve competitive position, better use of work and capital what have influence on economic growth. Innovative activities, which have significant influence on individual trans-actor as well as economy, require to provide proper financial resources. Dominant source of capital is equity capital, therefore innovative enterprises generate purse on their own and destine them for development and advancement. Important role in financing innovative initiatives is also bank loan, which is related with clearing of a debt with accrued interest, thus trans-actors search for cheaper and more flexible source of capital. For enterprises with considerable capability of expansion, the best solution for financing is venture capital and Business Angels. Since Poland enter European Union the most important role in financing innovative activities have union grants. An appropriate system of supporting research and development is one of the significant factor for improve competitiveness and innovation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Warszawa 2001, s. 26.
 2. Dolińska M., Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 9 (656), s. 18.
 3. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006, s. 9.
 4. Janusz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji w Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005, s. 39-40.
 5. Kłopotek A., Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, [w:] Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Difin, Warszawa 2003, s. 170.
 6. Pastuszak Z., Konkurencyjność przedsiębiorstw sprywatyzowanych ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, [w:] Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Difin, Warszawa 2003, s. 483.
 7. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, s. 164.
 8. Rapacki R., Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, "Ekonomista" 2002, nr 4, s. 484.
 9. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003, s. 397.
 10. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Toruń, 2005, s. 217-219.
 11. Towarnicka H., Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Podstawowe problemy ekonomiczno-finansowe, Wrocław 1996, s. 37.
 12. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Warszawa 1997, s. 17.
 13. Zachorowska A., Ryzyko działalności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 17.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu