BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Symulacja jako metoda oceny efektywności inwestycji franczyzobiorcy
Simulation as a Method of Evaluation of Franchisee Investment Effectiveness
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 821-834, tab., rys.
Keyword
Franchising, Efektywność inwestycji, Stopa zwrotu, Modele podejmowania decyzji
Franchising, Efficiency of investment, Rate of return, Decision-making models
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zarysowana została istota franchisingu, zdefiniowane zostały główne relacje łączące franczyzodawcę i franczyzobiorcę, a także wskazano jego główne wady oraz zalety. Na tym tle zaprezentowana została możliwość wykorzystania odpowiednio skonstruowanych modeli symulacyjnych do oceny efektywności i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez potencjalnego franczyzobiorcę. Działanie modeli zilustrowane zostało hipotetycznymi przykładami, obrazującymi możliwości aplikacyjnego ich zastosowania w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article sketches the matter of franchising, fundamental relations between franchiser and franchisee are defined as well as the advantages and disadvantages of franchising. Having that as a background some possibilities for certain effectiveness and risk simulation models use for franchisee projects were presented. Models' logic was illustrated by examples explaining possibilities of their use in business practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M.T., Franchising, czyli klucz do sukcesu, Businessman Book, Warszawa 1996, s. 3.
 2. Filipiak B., Ruszyła J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009, s. 198.
 3. Jacyszyn J., Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, Lex, Gdańsk 1993, s. 98.
 4. Jajuga K., Jajuga J., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 40.
 5. Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2000, s. 65.
 6. Lipiec R., Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, Tom I., Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2005, s. 404.
 7. Murray I., Przewodnik po franczyzie, Helion, Gliwice 2007, s. 41.
 8. Nędzi T., Cegłowski B., Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Helion, Gliwice 2005, s. 47.
 9. Stawicka M., Franchising - Droga do sukcesu, Helion, Gliwice 2009, s. 59-60.
 10. Stecki L., Franchising, Dom Organizatora, Toruń 1997, s. 15.
 11. Ziółkowska M., Franchising. Nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 29, 52.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu