BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Ocena wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego
Assessment of the Use of External Finance Sourcing by Enterprises from the Lubelskie Voivodeship
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 835-847, tab., rys.
Keyword
Źródła finansowania, Finansowanie zewnętrzne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, External financing, Small business
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Artykuł prezentuje analizę wykorzystania zewnętrznych instrumentów finansowania, przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Wskazuje zarówno na wiedzę przedsiębiorców o możliwości pozyskania kapitału z poszczególnych źródeł, jak i rzeczywisty stopień ich zastosowania. W artykule zamieszczone są także badania dotyczące oceny adekwatności poszczególnych instrumentów dla wsparcia finansowego działalności inwestycyjnej i poprawy płynności w analizowanych firmach. Wyżej wspomniane analizy stanowią efekt badań przeprowadzonych metodą CATI na próbie badawczej 206 podmiotów gospodarczych, wykonanych przy współudziale autora publikacji, na zlecenie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the use of external financing instruments for companies in the sector of small and medium enterprises located in the Lubelskie voivodeship. It indicates both the business knowledge about the possibility of raising capital from individual sources, and the actual degree of their usage. The article also encloses a study on assessing the appropriateness of different instruments for the financial support of investment activity and improve liquidity in the analyzed companies. The above-mentioned analysis are the result of research carried out by CATI method on a sample of 206 operators, made in cooperation with the author of publications on behalf of LAWP S.A. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipiak B., Ruszałka J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Difin, Warszawa 2009, s. 67.
  2. Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000, s. 173.
  3. http://www.ksfp.org.pl-Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 27 grudnia 2009 r.
  4. Pluskota P., Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, [w:] red. A. Szelongowska, Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 467.
  5. Półtorak B., Leasing (w świetle zmienionych regulacji prawnych), [w:] red. naukowa D. Korenik, Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006, s. 110-111.
  6. www.psfp.org.pl - Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, 27 grudnia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu