BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malik Radosław
Title
Przenoszenie usług biznesowych do Polski : uwarunkowania, przebieg i skutki procesu
Offshoring business service to Poland: reason for, development of and results of process
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 203-223, tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Usługi biznesowe, Zatrudnienie, Polityka gospodarcza
Business services, Employment, Economic policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotnym aspektem globalizacji jest międzynarodowa wymiana usług, której wartość w ostatniej dekadzie rosła średnio o blisko 10% rocznie. Duże znaczenia w rozwoju międzynarodowej wymiany usług ma proces delokalizacji, czyli przenoszenia wykonywania usług do innego kraju. Proces ten odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wynikające z ich adaptacji do ewolucji globalnego otoczenia i szybkich zmian technologicznych. Z syntezy badań za wartej w publikacji Banku Światowego wynika, że wartość usług biznesowych przeniesionych do innego kraju osiągnęła w 2010 roku ponad 200 mld dol. Tym samym globalna wartość przeniesionych usług biznesowych zwiększyła się trzykrotnie w latach 2006-2010. Z perspektywy krajów macierzystego i goszczącego przenoszenie wykonywania usług ma liczne następstwa zarówno w skali mikro- i makroekonomicznej.W związku z tym istotne wydaje się podjęcie próby analizy przenoszenia usług biznesowych z punktu widzenia Polski jako kraju goszczącego.Ważnym pytaniem dotyczącym przenoszenia usług biznesowych do Polski jest kwestia ewolucji uwarunkowań tego procesu.Jej analiza pozwala określić m.in. zakres możliwych działań polityki gospodarczej w różnych dziedzinach związanych z przenoszeniem usług. W istniejącej literaturze brak jest kompleksowych analiz przebiegu procesu przenoszenia usług biznesowych do Polski oraz ich następstw. (fragment tekstu)

As a result of scienti‡ c development, liberalization of the global economy and transformation of multinational enterprises, offshoring of business services has become a crucial area of international collaboration. The evaluation of location attractiveness of the Polish economy shows a rapid decline in ‡ nancial factors combined with a growth in quality and availability of human resources. The offshoring of business services to Poland can be largely attributed to multinational enterprises and has been performed in a form of foreign direct investment. Moreover, the analysis of the offshoring process suggests a signi‡ cant increase in a pace of business services transfer to Poland between 2004 and 2008, as well as a considerable decline after 2008. The main outcomes of business services offshoring include: foundation of business entities specialized in delivery of business services and subsequent development of the business service sector, a signi‡ficant export growth and an increased employment in related areas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boston Consulting Group, U.S. manufacturing nears the tipping point, 2012, s. 8-10, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/manufacturing supply_chain_management_us_manufacturing_nears_the_tipping_point (6.01.2012).
 2. _ Chilimoniuk E., Eksport usług biznesowych z Polski, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu'', Poznań 2011, s. 43.
 3. Chilimoniuk-Przeździecka E., Offshoring in Business Services Sector over the Business Cycle: a Case of Growth of the International Cooperation, "Folia Oeconomica Stetinensia" Vol. 10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 8.
 4. Gereffe G., Fernandez-Strak K., The Offshore Services Value Chain, Developing Countries and the Crisis, The World Bank 2010, s. 7, www.econ.worldbank.org(6.01.2013).
 5. Godlewska-Majkowska H., Usługi dla biznesu, w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 161-162.
 6. http://unctadstat.unctad.org/ (6.01.2012).
 7. http://unctadstat.unctad.org/ (6.01.2013).
 8. http://unctadstat.unctad.org/(6.01.2012).
 9. Kearney A. T., Global Services Location Index z lat 2004, 2005, 2007, 2009, 2011.
 10. Kearney A. THe Shifting Geography of Offshoring, 2009, s. 12 http://www.atkearney.com/gbpc/global-services-location-index (6.01.2013)
 11. Kedia B. L., Mukherjee D., Understanding o€ shoring: A research framework based on disintegration, location and externalization advantages, "Journal of World Business" 2009, Vol. 44, s. 257.
 12. KPMG, Knowledge Process Outsourcing, Unlocking top-line Growth by Outsourcing ,,the Core",2008, s. 8, 19-23, http://www.kpmg.com/in/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/knowledgeprocessoutsourcing-unlockingtoplinegrowthbyoutsourcing%E2%80%9Cthecore%E2%80%9D,february2008.aspx
 13. Manolopoulos D., Papanastassiou M., Pearce R., Technology Sourcing in Multinational Enterprises and the role of Subsidiaries: an empirical investigation, "International Business Review" 2005, Vol. 14, s. 262-263.
 14. Micek G., Działek J., Górecki J., Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 67.
 15. Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020, 2011, s. 31, http://bip.mg.gov.pl/files/upload/13843/program7czerwca2011.pdf (6.01.2012).
 16. Ministerstwo Gospodarki, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 2001-2010 - ogólne tendencje, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 7.
 17. Poland as a Destination of Shared Service Center, Konsultingowa firma KPMG 2009.
 18. Radło M. J., Kowalewski O, Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, ,,Materiały i Studia'' nr 230, Warszawa 2008, s. 82.
 19. Raport McKinsey z 2003 roku New Horizons: Multinational Company Investment in Developing Economies, s. 500.
 20. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007, s. 14-16.
 21. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 30-32.
 22. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 2011.
 23. Sektor SSC BPO w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 2010.
 24. Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s. 29-30.
 25. Szuster M., Outsourcing i offshoring w sferze produkcji i usług, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu'' nr 156, Poznań 2010, s. 3-5.
 26. Wawrzyniak D., Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 4, s. 90-91, 105-107.
 27. World Investment Report 2004, The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development, New York-Geneva 2004, s. 147.
 28. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 68.
 29. Zorska A., Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, w: Globalizacja usług. Outsoursing, offshoring i shared service centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Poznań 2007, s. 189.
 30. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, s. 23.
 31. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012,s. 15, www.paiz.gov.pl/‡ les/?id_plik=18041(6.01.2012)
 32. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 23, www.paiz.gov.pl/‡ les/?id_plik=18041 (6.01.2012).
 33. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 15, www.paiz.gov.pl/‡ les/?id_plik=18041 (6.01.2012)
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu