BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna (Uniwersytet Łódzki), Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Decyzje w zakresie krótkoterminowego zarządzania finansami na przykładzie spółek z sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
Short Financial Decisions - a Case of Companies from Food Industry Sector Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 861-870, tab.
Keyword
Polityka dywidend, Zarządzanie finansami, Płynność finansowa, Podejmowanie decyzji finansowych, Spółki giełdowe, Przemysł spożywczy
Dividend policy, Financial management, Financial liquidity, Decision making of finance, Stock market companies, Food industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W procesie zarządzania przedsiębiorstwem menedżerowie podejmują szereg decyzji zarówno na szczeblu korporacji, jednostki biznesu, jak i funkcjonalnym. Decyzje w obszarze finansów podzielić na te o charakterze długookresowym oraz krótkookresowym. Do pierwszej grupy zaliczymy decyzje dotyczące struktury kapitału przedsiębiorstwa, polityki dywidend, do drugiej zaś, decyzje dotyczące zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Głównym celem artykułu jest analiza decyzji podejmowanych w zakresie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa oraz ich wpływu na inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. W opracowaniu dokonano oceny związków statystycznych zachodzących pomiędzy różnymi poziomami płynności a wybranymi wskaźnikami finansowymi. (abstrakt oryginalny)

Managers do several choices on the level of corporation, business unit during the management process. Financial decisions may be analyzed through long and short period. The first group contains all the decisions focused on capital structure of the company, its dividend policy. The second one concentrate on financial liquidity management of the item. The goal of the paper is to analyze the financial liquidity management and its influence on other functional parts of the company. There has been the statistical relations between different liquidity levels and some financial ratios analysis done. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 19.
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE-McGraw Hill, Warszawa-Londyn, s. 4-50.
  3. Deloof M., Working capital management and profitability, "Journal of Business & Accounting", 30(3)&(4), April/May 2003, 573-581.
  4. Monaghan S., Profitability, Liquidity and Growth, Competitive Management Group, 27.12.2004, www.competitivecaptal.com.
  5. Michalski G., Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe Rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 458/2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 279.
  6. Ostaszewski J., Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991, s. 54.
  7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005, s. 59.
  8. Starzyńska W., Podstawy statystyki, Di( n, Warszawa 2004, s. 164.
  9. Wawryszuk A., Strategie kapitału obrotowego netto z punktu widzenia maksymalizacji wartości dla właścicieli, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin-Polonia, Sectio H, Vol. XXXIX, 20, s. 289.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu