BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwicki Rafał (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego
Fixed Assets Management in Companies and the Difference in Depreciation Write-offs Based on Personal and Corporate Income Tax Acts
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 871-880
Keyword
Zarządzanie aktywami, Środki trwałe, Amortyzacja, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe
Asset management, Fixed assets, Amortization, Balance law, Tax regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa wymaga podejmowania przez podmiot wielu działań, których słuszność przekłada się na osiągany wynik finansowy. Istotnym obszarem decyzji ekonomicznych jest polityka zarządzania aktywami trwałymi, co ma swój wyraz m.in. w wyborze metod amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozwiązania prawne w zakresie amortyzacji powodują, że w polskiej rzeczywistości gospodarczej ma ona dwa wymiary: podatkowy i handlowy. Zasady określania amortyzacji handlowej określa ustawa o rachunkowości, z kolei analogicznych zasad w odniesieniu do amortyzacji podatkowej szukać należy w prawie podatkowym. W niniejszym opracowaniu dokonano identyfikacji obszarów stanowiących różnicę w zakresie naliczania amortyzacji według prawa podatkowego i bilansowego. (abstrakt oryginalny)

Assets lose their value over time and must be replaced when the end of their useful life is reached. There are many methods that are used to write off an asset's depreciation cost. In general depreciation is a systematic process of distributing the cost of tangible assets over the life of assets. Depreciation reported for accounting and tax purposes may differ substantially. In this paper the Author indicates difference in depreciation write-offs based on personal and corporate income tax acts in Poland, because taxpayers may use various methods of tangible assets depreciation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzybowska M., Wieczorek-Fronia M., Zubrzycki J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2007, s. 271.
  2. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 79-80.
  3. Juszczyk J., Środki trwałe w księgach rachunkowych, "Buchalter", nr 9/99, s. 4.
  4. Krynicki J., Trzemżalski J. (red.), Środki trwałe. Aspekt podatkowy i rachunkowy, Wydawnictwo Buchalter, Szczecin 2003, s. 7.
  5. Reiter T., Amortyzacja w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe, [w:] "Monitor rachunkowości i finansów", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, nr 5/2007.
  6. Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 48.
  7. Winiarska K. (red.), MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 50.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu