BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trippner Paweł (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Analiza płynności finansowej i rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych
Common Pension Companies Liquidity and Profitability Analysis
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 969-980, tab., rys.
Keyword
Towarzystwa emerytalne, Płynność finansowa, Rentowność, Fundusze emerytalne
Pension fund companies, Financial liquidity, Profitability, Pension funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wprowadzenie w Polsce reformy systemu emerytalnego spowodowało powołanie nowych instytucji na rynku finansowym. Ich zadaniem jest obsługa kapitałowych filarów emerytalnych, poprzez inwestowanie powierzanych im środków. W ramach II filaru działalność prowadzą Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Są one podmiotami gospodarczymi, których działalność ma charakter komercyjny, czyli są nastawione na osiąganie zysku ze swojej działalności. W artykule podjęto dokonano oceny, jakim stopniem płynności finansowej charakteryzuje się działalność towarzystw emerytalnych. Zbadano również poziom rentowności ich działalności, gdyż te dwa zjawiska finansowe są ze sobą powiązane. Analiza obejmuje okres 2005-2008, zaś dane pochodzą z bilansów oraz rachunków zysków i strat PTE, publikowanych na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego. (abstrakt oryginalny)

In Poland since 1999, there has been in operation a reformed national insurance system, who's main element are pension insurances. Its construction is based on three insurance pillars. The most important is second obligatory, capital pillar and common pension companies who manage and supervise individual accounts in open pension funds. The main purpose of the submitted article is common pension companies liquidity and profitability analysis. The analysed period is 2005 - 2008. The financial ratios have been used. Their construction is based on data from funds annual financial reports. Information included in balance sheet and profit and loss statement have been used for the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007, s. 279.
  2. Nowak K., Nowe emerytury - reforma systemu ubezpieczeń społecznych, WSB, Poznań, 1999, s. 78.
  3. Olszewski J., Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa, 1999, s. 24.
  4. Sas - Kulczycka K. (red), Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG PRESS, Warszawa 1999, s. 35-36.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000, s. 79.
  6. Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2000, s. 176.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu