BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisławska-Mischke Anna K. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Prorektor ds. Kształcenia i Studentów), Szopa Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość
Project of Investment Strategy Course in Distance Learning
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1035-1042, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Dydaktyka, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne
e-learning, Teaching, Higher education, Higher economic schools
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstract
Artykuł opisuje przykład wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość wybranego przedmiotu na specjalności Inżynieria Finansowa. Kurs realizowany jest na platformie Moodle zgodnie z funkcjonującym w uczelni modelem e-learningu. Jest to początkowe stadium projektu, które pozwala już uzyskać wystarczające doświadczenia w kontekście jego rozwoju w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article describes an example of application the e-learning with LCMS Moodle to distance learning of a course selected from curriculum of specialization Financial Engineering. The contribution shows a pilot implementation, however, gathered experience will be useful for the future development of the project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gitman L.J., Joehnk M.D., 2008, Fundamentals of Investing, Pearson International Edition.
  2. Bailey R.E., 2005, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Dalton K.B., 2008, Financial Products. An Introduction Rusing Mathematical and Excel, Cambridge University Press, Cambridge.
  4. Dębski W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
  5. Francis J.C., Taylor R.W., 2001, Podstawy inwestowania, wycena papierów wartościowych I konstrukcja portfela, DW ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
  7. Jonker L.J.G., 1992, Business Economics Didactics: Teaching Methods, Aids, And Evaluation, Academica.
  8. Jabłonowska L., Procedura projektowania i wdrożenia obudowy dydaktycznej wykładu w uczelni ekonomicznej, Szkolny Audyt.pl, http://www.szkolnyaudyt.pl/dydaktyka/?procedura-projektowania-i-wdrozenia-obudowy-dydaktycznej-wykladu-w-uczelni-ekonomicznej,45, 30.03.2010.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu