BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łękawa Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nosowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ćwiczenia z przedmiotu Bankowość - ewolucja formy dydaktycznej
Banking Course Tutorials - the Evolution of a Teaching Form
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1043-1055, tab., rys.
Keyword
Dydaktyka, Bankowość, Szkolnictwo wyższe
Teaching, Banking, Higher education
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Ekonominczy we Wrocławiu
Wrocław University of Economic
Abstract
Artykuł przedstawia ewolucję formy dydaktycznej ćwiczeń z przedmiotu "Bankowość" prowadzonych przez zespół dydaktyczny Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dokonano analizy dotychczasowych form dydaktycznych, co pozwoliło wyodrębnić i scharakteryzować ich trzy fazy rozwojowe. Ich zakres oraz postać warunkowane były zarówno chęcią ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia, jak i działaniem uwarunkowań zewnętrznych. W ramach każdej z faz opracowano adekwatne formy dydaktyczne, których przykłady przedstawione zostały w artykule. Starano się w nich wykorzystywać rzeczywiste dane, przy zapewnieniu spójności merytorycznej i atrakcyjności przekazu. Dobra percepcja tych rozwiązań wśród studentów i uzyskane rezultaty potwierdzają zasadność stosowania systemowego podejścia do przygotowywania form dydaktycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper introduces the evolution of a teaching form of tutorials in Banking that are taught by the Department of Banking staff. After an analysis of the previous teaching forms, the three development stages were identified and characterized. Their scope and profile resulted both from the willingness to continually enhance and improve the quality of education and from the impact of external conditions. Each stage has got its appropriate teaching forms that were exemplified in the paper. We endeavoured to apply the real data while ensuring coherent content and attractive communication. A satisfactory perception of the solutions by our students and the accomplished outcomes validate the use of system approach to develop new teaching forms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kalasińska M., Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi - raport z frontu, [w:] Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Materiały konferencyjne, pod red. A. Kopińskiego, Wydawnictwo UE Wrocław 2009, s. 109-115.
  2. Nosowski A., Łękawa Z., Podejście procesowe w zarządzaniu jakością kształcenia, Materiały konferencyjne: XII Konferencja Dydaktyczna, red. Cz. Domański, J. Suchecka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003, s. 85-96.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu