BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Antoni A.
Title
Bakunin a Wiosna Ludów (1848-1849) : część 1
Bakunin and the Spring Of People (1848-1849) : Part 1
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (6), 2001, nr 897, s. 30-57
Keyword
Historia, Biografie
History, Biography
Note
summ.
Bakunin Michaił
Abstract
Przedstawiono życie i działalność Michaiła Bakunina w okresie od lutego do czerwca 1948 roku.

The article presents the activity of Bakunin in period from February 1848 to June 1848. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bakunim M.A.: Zasady "Dzienniku Narodowym" (nr 132 z 31 sierpnia 1848 r., s. 554-555, nr 136 z 5 września 1848 r., s. 568.
 2. Bakunim M.A.: Zasady "Jahrbucher fur slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft" nr 49 z 30 września 1848 r.
 3. Bakunim M.A.: Zasady "Vcela" nr 75 z 15 września 1848 r.
 4. Bakunin M.: Pisma wybrane. Wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła H. Temkinowa. T. I. Warszawa 1965.
 5. Bakunin M.: Sobranije soczinienij i pisiem. 1828-1876. T. 3. Pieriod pierwowo priebywanija za granicej. 1840-1849. Moskwa 1935.
 6. Bakunin M.: Sobranije soczinienij i pisiem. 1828-1876. T. 4. W tiurmach i ssyłkie. 1849-1861. Moskwa 1935.
 7. Bakunin M.A.: Fiłosofija, sociologija, polityka. Moskwa 1989.
 8. Breza E.: De la russomanie dans le Grand Duche de Posen. Berlin 1846.
 9. Brik I: Sławjanskij zjizd u Prazji 1848 r. i ukrajińska sprawa. Lviv 1920.
 10. Cejchan V.: Bakunin v Cechach: Prispevek k revolulnimu hnuti ceskemu v letech 1848-1849. Praha 1928.
 11. Cejchan V.: M. Bakunin v Praze roku 1848. "Cesky Casopis Historicky" R. XXXVIII. 1932.
 12. Czubek J.: Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie.
 13. Dębicki L.: Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia. Seria I. Kraków 1905.
 14. Dragomanow M.: Michaił Bakunins Social-politischer Briefwechsel mil A.J. Herzen und Ogarjoiv. Stuttgart 1895.
 15. Dragomanow M.: Pis'ma M.A. Bakunina k A.I. Giercenu i N.P Ogariowu. Żeniewa 1896.
 16. Dutkiewicz J.: Wiosna Ludów we Francji. W: W stulecie Wiosny Ludów. 1848-1948. Pod red. N. Gąsiorowskiej. T. 2. Wiosna Ludów w Europie. Warszawa 1949.
 17. Dyoniziak R.: Pojęcie przełomu dziejowego na łamach czasopism Wielkiej Emigracji (1832-50). "Kwartalnik Historyczny" R. LXIX, 1962 z. 1.
 18. Feldman J.: Sprawa polska w roku 1848. Kraków 1933.
 19. Fris J.V.: Ovoce prvniho slovankfho sjezdu "Cech" 1861 nr 11.
 20. Gordon J.: Obrazki caryzmu. Pamiętniki. Lipsk 1863.
 21. Grajewski H.: Komitet Emigracji Polskiej z 1848 r. (Nieznana karta z dziejów Wielkiej Emigracji). Łódź 1960.
 22. Grim E.: Paweł Stalmach. Cieszyn 1910.
 23. Hercen A.: Rzeczy minione i rozmyślania. T. V. Warszawa 1954.
 24. Jacoby J.: Briefwechsel. 1816-1849. Herausgegeben und erläutert von Edmund Silberner. Hannover 1974.
 25. Jewreinow B.A.: Bakunin i słowiańskij sjezd 1848 goda w Pragie. "Zapiski Russkowo Naucznowo Instituta w Belgradie" 13, 1936, s. 131-160.
 26. Kamiński A.A. Uczeń i mistrz. Brukselskie spotkania Michaiła Bakunina z Joachimem Lelewelem. "Nauki Humanistyczne" 4. Wrocław 1998.
 27. Kamiński A.A.: Bakunin a Hegel (cz. 1). "Nauki Humanistyczne" 3. Wrocław 1997.
 28. Kamiński A.A.: Bakunin a Hegel (cz. 2). "Nauki Humanistyczne" 4. Wrocław 1998.
 29. Kamiński A.A.: Bakunin a polska emigracja w Paryżu. 1844-1848. "Nauki Humanistyczne" 5. Wrocław 1999.
 30. Kamiński A.A.: Fichteanizm młodego Bakunina. "Nauki Humanistyczne" 1. Wrocław 1995.
 31. Kamiński A.A.: Mistyczny anarchizm Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej WSP w Słupsku 9-10IX 1999 r. (w druku).
 32. Kieniewicz S.: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wyd. nowe, uzupełnione. Warszawa 1960.
 33. Korespondencja P. Stalmacha. Opracowali I. Homola i L. Brożek. Wrocław 1969.
 34. Kula W.: Podłoże gospodarcze Wiosny Ludów. W: W stulecie Wiosny Ludów. 1848-1948. Pod red. N. Gąsiorowskiej. T. 2. Wiosna Ludów w Europie. Warszawa 1949.
 35. Lisicki H.: Aleksander Wielopolski. 1803-1877. T. 1. Kraków 1878.
 36. Malisz K.: Sobór słowiański i najświeższe zdarzenia w Pradze. Przydatek ku oświeceniu ludów i pokoju wiekuistemu, przede wszystkim ludowi niemieckiemu i parlamentowi poświęcon. Przełożył z niemieckiego F. Wolański. Lwów 1848.
 37. Meciszewski H.: Zjazd polski we Wrocławiu na dniu 5-go maja 1848 roku. Lwów 1849.
 38. Michelet J.: Journal. T. 1. 1828-1848. Paris 1959, s. 685. Cyt. za: J.W. Borejsza: Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Levy i jego czasy. 1827-1891). Wyd. II, zmienione i uzupełnione. Wrocław 1977.
 39. Moraczewski J.: Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego. Poznań 1848.
 40. Moraczewski J.: Wypadki poznańskie z roku 1848. Poznań 1850.
 41. Niemojowski J.N.: Wspomnienia. Wydał, wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył S. Pomarański. Warszawa 1925.
 42. Nifontow A.S.: Rosja w 1848 roku. Warszawa 1953.
 43. Norwid C.: Pisma wszystkie. T. IX.
 44. Pfitzner J.: Bakunin und Preussen in Jahre 1848. "Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven" 1931. N.F. VII.
 45. Pfitzner J.: Bakuninstudien. Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, Prag 1932, s. 56 (wyd. drugie: Berlin 1977).
 46. Piotrowski B.: Delegacja wielkopolska na Zjeździe słowiańskim w Pradze (1848 rok). "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" nr 47. "Historia" nr 6. Poznań 1964.
 47. Prelog M.: Michajło Bakunin i jugosłoweni na swesłowenskom kongresu u Pragy god. 1848. "Srpski knjiżewrii głasnik." Nowa Serija. 1924. Kn. 12. Br. 1. s. 195-204.
 48. Prelog M.: Slavenska Renesansu. 1780-1848. Zagreb 1924.
 49. Reichel A.: Wospominanija o Bakuninie. W: M.P. Dragomanow: Michaił Aleksandrowicz Bakunin. Kritiko-biograficzeskij oczerk. Kazań 1905.
 50. Skałkowski A.M.: Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1803-1877). T. 1. Poznań.
 51. Slovensky sjezd v Praze 1848. Sbirka dokumentu. C.I. K vydani pripravili Z. Tobolka a V. Zacek. Praha 1952.
 52. Stein J.: Geschichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert. Breslau 1884.
 53. Stiekłow J.: Michaił Aleksandrowicz Bakunin. Jewo żizń i diejatelnost'. T. 1. 1814-1861. Moskwa 1926.
 54. Tobiasz M.: Śląsk w latach 1845-1848. W: W stulecie Wiosny Ludów. 1848-1948. Pod red. N. Gąsiorowskiej. T. 1. Wiosna Ludów na ziemiach polskich. Warszawa 1948.
 55. Tocqueville A. de: Wspomnienia. Przekład A.W. Labuda. Wstęp J. Baszkiewicz. Wrocław 1987.
 56. Tyrowicz M.: Dzieje ruchu rewolucyjnego na Śląsku w latach 1846-1849. Katowice.
 57. Tyrowicz M.: Polski Kongres Polityczny we Wrocławiu 1848 r. Kraków 1946.
 58. Ujejski K.: Moja autobiografia. "Lamus". 1908/09 z. 1.
 59. Wisłocki W.: Jerzy Lubomirski. 1817-1872. Lwów 1928.
 60. Wisłocki W.T.: Kongres słowiański w r. 1848 i sprawa polska. Lwów 1927.
 61. Wrocławskie aktualności sprzed lat. Z prasy XIX-wiecznej wybrał i opracował A. Zieliński. Wrocław 1979.
 62. Wspomnienia. Z lał od 1803 do 1863 r. Z przedmową S. Tarnowskiego. Wydał, wstępem i wyjątkami z korespondencji zaopatrzył B. Pawłowski. Kraków-Warszawa 1912.
 63. Zacek V.: Cechove a Polaci roku 1848. Studie k nmodobym politickym stykum cesko-polskym. C. II. Praha 1948.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu