BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziwon Joanna (Urząd Miasta Szczecin)
Title
Wpływ kryzysu finansowego na wielkość dochodów z mienia komunalnego na przykładzie miasta Szczecin
The Influence Of Economic Crisis Upon The Volume Of Income From Council Property Shown By Example Of The Local Government Of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 167-178, tab.
Issue title
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Kryzys finansowy, Mienie komunalne
Financial crisis, Municipal property
Note
summ.
Abstract
Termin kryzys pochodzi od greckiego słowa krisis i oznacza przesilenie, przełom, ciężki stan. W naukach ekonomicznych mianem kryzysu określa się widoczne załamanie koniunktury gospodarczej. Natomiast kryzys finansowy to sytuacja, w której dochodzi do zawirowania na rynku finansowym w efekcie, czego następuje spadek cen aktywów i upadek instytucji finansowych i niefinansowych. Może on występować w czterech głównych postaciach: kryzysu walutowego, bankowego, zadłużenia zagranicznego i kryzysu systemu finanso-wego1. M. Friedman oraz A.J. Schwarz pojęcie kryzysu finansowego utożsamiają z paniką w sektorze bankowym, którego efektem jest spadek podaży pieniądza, co w konsekwencji przyczynia się do osłabienia aktywności gospodarczej. Inną definicję kryzysu finansowego zaproponowali Ch. Kindleberger i H. Minsky - ich zdaniem kryzys finansowy ma miejsce, gdy dochodzi do przynajmniej jednego z wymienionych zjawisk: nagłego i znacznego spadku cen aktywów, upadku wielu dużych instytucji zarówno finansowych jak i niefinansowych, pojawienie się zjawiska deflacji, wystąpienia poważnego napięcia na rynku walutowym2.(abstrakt oryginalny)

The liberal economic legislation of the United States led to upset the American market of real estate, and this, in turn, to an financial crisis. The crisis reached Poland with a delayed effect - it was possible to observe its first symptoms in 2008. The situa-tion on the financial market and limited access to credits caused an inhibition on the market of real property. Unfortunately, effects of the crisis are felt by local governments as well, for which managing the real property makes up drawing an income from prop-erty (from council property). It was observed, shown by example of the Local Govern-ment of Szczecin, that the largest receipts from the sale of land in the years 2006-2011 had been recorded in 2008 and amounted to over 24 m. PLN. In the following years a substantial decrease of income occurred on this account, and thus it amounted to approx. 5 m. PLN in 2009, and only 4 m. PLN in 2011. However, in case of putting out the land to perpetual usufruct the largest increase of income was recorded in 2011, and 178 Joanna Radziwon it amounted to a bit over 6 m. PLN, while the lowest income was drawn in 2010, i.e. 1.1 m. PLN. In the remaining elements of income no substantial deviations have been ob-served. The decrease of receipts to the budget was caused not only by the decrease of concluded transactions, but also by the price of real property. Indeed, the income from real property is not included into the basic income, but its volume may have influence upon later investments - providing that the income will be allocated for investments (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Malinowski, Kryzys finansowy - przypadek czy konieczność? - wyjaśnienia teoretyczne genezy kryzysu, w: Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe nr 85, Akademia Podlaska, Siedlce 2010, s. 147.
 2. D. Raus, Determinanty i metody szacowania ryzyka walutowego, Materiały i Studia NBP, Warszawa 2000, s. 7.
 3. T. Lubińska, Ocena dynamiki dochodów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009 z uwzględnieniem skutków kryzysu finansowego, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011, s. 23.
 4. K. Żuk, Mienie jednostek samorządu terytorialnego jako podstawa realizacji ich zadań, w: Gospodarka samorządu terytorialnego, red. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 116.
 5. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2004, s. 69.
 6. Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Walor, 1999, s. 41.
 7. M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 73.
 8. S. Kańduła, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 85
 9. B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 322.
 10. s. 322. 18 F. Kusiak, Kryzys na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży nie-zabudowanych działek gruntu we Wrocławiu w latach 2008-2009, "Kultura - Historia - Globalizacja" 2011, nr 9, s. 48-49 (internetowe wydanie).
 11. T. Lubińska, Ocena dynamiki dochodów..., s. 22, za: K. Brzozowska, Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym, Zeszyty Naukowe nr 546, Ekonomiczne Problemy Usług nr 36, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu