BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Neumann Gaby (Otto-von-Guericke University of Magdeburg), Düring Daniela (Otto-von-Guericke University of Magdeburg)
Title
Methodology to Understand The Role Of Knowledge Management in Logistics Companies
Metodologia poznania roli zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 1, 16 s., tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Analiza wrażliwości, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo logistyczne
Sensitivity analysis, Knowledge management, Logistics enterprise
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Rola wiedzy jako czynnika o znaczeniu strategicznym jest szeroko akceptowana wśród przedsiębiorstw logistycznych. Aczkolwiek nadal otwarte jest pytanie, jak najlepiej wykorzystać te zasoby. W latach 90-tych, gdy zarządzanie wiedzą ograniczało się głównie do wprowadzania technologii komputerowych, baz danych oraz rozwiązań opartych na sieciach intranetowych, również w obszarze logistyki stracono dużo z potencjalnych korzyści w tej dziedzinie. W efekcie obserwuje się braki we wprowadzaniu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych. Aby pokonać to, należy traktować zarządzanie wiedzą tak samo jak wspomaganie zarządzaniem kadrą, organizacją oraz strukturami IT i powinno być dokonywane w tym samym czasie. Każda aktywność w obszarze zarządzania wiedzą i inwestycji w wiedzę musi mieć na celu jak najlepsze zintegrowanie się z logistycznymi procesami danego przedsiębiorstwa. W tym celu konieczna jest metodologia wyznaczania i oceny kluczowych celów, np. przez stosowanie systemu wskaźników logistycznych. W dalszym etapie konieczne są modele oceny wprowadzania zarządzania wiedzą, opierające się na ich efektywności w osiągnięciu celów oraz modele kontroli zmian procesów. Na tej podstawie, praca przedstawia analizę wrażliwości Vestera poprzez zastosowanie jej w obszarze zarządzania wiedzą logistyczną. Główny nacisk położono na ocenę, czy można stworzyć model wrażliwości, pozwalający na systematyczną analizę opartą na symulacji, umożliwiającą zrozumienie roli zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych oraz identyfikowanie wpływu inwestycji w wiedzę na wyniki (logistyczne) przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The role of knowledge as a strategic resource is well accepted in logistics companies. Nevertheless, the question of how to best make use of it still remains unanswered. A decade ago when knowledge management mainly has been seen as a matter of introducing information technology, knowledge databases and intranet solutions into companies, it had lost a lot of its credibility also in the logistics practice. As a result, there is just a slack implementation of knowledge management in logistics companies. To overcome this, knowledge management needs to be seen as a supporting service addressing a company's personnel, organisation and IT basis at the same time. Any knowledge management activity and investment into knowledge must aim to purposefully intervene in a company's logistics processes. For this, a methodology for qualitatively assessing and quantitatively measuring significant target variables, i.e. logistics key performance indicators, is required. Furthermore, valid models are needed to evaluate knowledge management interventions according to their effectiveness and to directly control those change processes. Against this background, the paper explains Vester's sensitivity analysis by applying it to the field of logistics knowledge management. More particularly, a first feasibility study is run to clarify whether a valid sensitivity model can be derived to allow a systematic simulation-based analysis for understanding the role of knowledge management in logistics companies and for identifying the impact of investments into knowledge on a company's (logistics) performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumgarten H., Thoms J., 2002, Trends und Strategien in der Logistik: Supply Chains im Wandel, Berlin. (Trends and strategies in logistics: supply chains in the change, in German)
 2. Binner H.F., 2002, Unternehmensübergreifendes Logistikmanagement, Hanser: München. (Logistics management across companies, in German)
 3. Engelbrecht A., 2001, Biokybernetische Modellierung adaptiver Unternehmensnetzwerke, Düsseldorf. (Bio-cybernetic modelling of adaptive company networks, in German)
 4. Heckman J., Smith J., Lalonde R., 1999, The economics and econometrics of Active Labour Market Programs; O.Ashenfelter and R.Lalonde (eds), Handbook of Labour Economics, vol 3A, chapter 31, North Holland, 1865-2097.
 5. Neumann G., Tomé E., 2005, Knowledge Management and Logistics: An Empirical Evaluation; Proc. I-KNOW'05 - 5th International Conference on Knowledge Management; Graz (Austria), June 29-July 1, 96-103.
 6. North K., Hornung T., 2003, The Benefits of Knowledge Management - Results of the German Award "Knowledge Manager 2002"; Proc. I-KNOW'03 - 3rd International Conference on Knowledge Management; Graz (Austria), July 2-4, 302-310.
 7. North, K., Reinhardt R., Schmidt A., 2004, The Benefits of Knowledge Management: Some Empirical Evidence; Proc. The Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities; Innsbruck.
 8. SGZZ - St. Gallen Zentrum für Zukunftsforschung, 2006. Welcome to the Future - Systems Thinking Practice - Sensitivity Model. [on-line] http://www.sgzz.ch.
 9. Tomé E., Neumann G., 2007, Knowledge Management and Logistics: A European Perspective, Martin B., Remenyi D., (eds.), The 8th European Conference on Knowledge Management, vol. 2, Barcelona (Spain), September 6-7, 1009-1016.
 10. Vester F., 2000, Die Kunst vernetzt zu denken - Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität, Stuttgart 2002 (The art of networked thinking - ideas and tools for a new approach to complexity; in German)
 11. Vester F., 2001, Methodenhandbuch Sensitivitätsmodell Prof. Vester®; München 2001 (Methodical handbook on the sensitivity model by Prof. Vester, in German).
 12. Vester F., 2007, Projects applying the Sensitivity Model Prof. Vester®, [on-line] http://www.fredericvester.de/deu/sensitivitaetsmodell/publikationen-projekte/ (August 25, 2007).
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu