BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Justyna (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Współpraca cywilno-wojskowa na poziomie gminy, powiatu, województwa : aspekt prawny
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, 2012, s. 287-304, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wojsko, Gmina, Prawo, Powiat, Województwo
Army, District, Law, County, Voivodship
Abstract
W społeczeństwie tworzą się i utrwalają środowiska lokalne świadome swej jedności i odrębności, gotowe do wspólnotowego działania ze względu na poczucie przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa. Jak zauważa Jan Szczepański w Elementarnych pojęciach socjologii, społeczności lokalne w sposób świadomy budują swoją wspólnotę poprzez celowe wykorzystywanie istniejących mechanizmów. Elementem spajającym zarówno emocjonalne, jak i rzeczowe czy instytucjonalne świadczenia członków społeczności lokalnej jest więź społeczna rozumiana jako "zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej; - skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Red. J. Bralczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  2. Pilch T.: Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany. W: Pedagogika społeczna. Red. T. Pilch, I. Lepalczyk. Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1995
  3. Kitler W.: Materiały z wykładów ZUSM BN, przedmiot Obrona cywilna i terytorialna - biblioteka elektroniczna
  4. Ruczkowski P.: Komentarz do art 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r., nr 62, poz. 558). System Informacji Prawnej Lex Omega
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. Dz.U. 2003, nr 41, poz. 347
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu