BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewski Grzegorz
Title
Społeczno-ekonomiczne aspekty działalności gospodarstw agroturystycznych na przykładzie południowego Podlasia
Socio-Economical Aspects of Activity of Agritourist Farms Exemplified by Southern Podlasie
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 19, s. 21-43, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Agroturystyka, Gospodarstwa chłopskie, Turystyka wiejska, Turystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Oferta turystyczna, Koszty
Agrotourism, Farm households, Rural tourism, Tourism, Tourism accommodation facilities, Touring offer, Costs
Note
summ.
Country
Podlasie
Podlasie
Abstract
Zdefiniowanie terminu turystyka od wielu lat przysparzało specjalistom wiele trudności. Aktualnie funkcjonuje co najmniej kilkanaście określeń. Według klasycznej definicji, zaproponowanej przez W. Hunzikera, przez turystykę rozumie się zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie następuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej. Najbardziej rozpowszechniona jest jednak definicja stworzona przez Światową Organizację Turystyki, według której "turystyka obejmuje ogół działań ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach lub innych celach, przez nie więcej niż 1 rok bez przerwy, do miejsc znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem". Taka definicja ujednoliciła turystyczne statystyki i umożliwiła porównywanie danych. Agroturystykę scharakteryzować można jako szeroki zakres usług, zajęć i urządzeń przynoszących dochody rolnikom w wyniku organizowania w gospodarstwie i w jego okolicy wypoczynku, rekreacji przyjeżdżającym osobom. Te działania podejmowane w racjonalny i przemyślany sposób dają szanse na: polepszenie sytuacji ekonomicznej rolników, rozwój i rozbudowę infrastruktury, wzrost liczby miejsc pracy na wsi, obniżenie wskaźnika migracji młodych ludzi do miast, zdobywanie nowych doświadczeń i kwalifikacji, podnoszenie wartości estetycznych wsi, gminy, regionu nie tylko w znaczeniu produktu turystycznego, który można sprzedać, ale także jako wizerunku polskiej wsi. Zaprezentowane w artykule efekty badań są próbą uzupełnienia rozważań społeczno-ekonomicznych nad turystyką opartą na gospodarstwach rolnych i ekonomice funkcjonowania w ogóle. Należy mieć nadzieję, że przyczynią się one do dalszego rozwoju tej formy turystyki alternatywnej i tym samym pozwolą efektywniej działać rolnikom-przedsiębiorcom w trudnej i skomplikowanej pod względem formalno-prawnym sytuacji gospodarczej. (fragment tekstu)

Farms which are functioning in rural tourism and farm tourism have to submit to the rules of the modem services market. Their activity - like other businesses' - should be aimed at keeping and consolidating their market position, development and growth of profit. Unfortunately, these aims not always can be reached in an uncompromising and easy way, as the author points it out in this article entitled "Socio-economical aspects of activity of agritourist farms exemplified by Southern Podlasie". The costs of adaptation of farms in Southern Podlasie are so high that in the majority of cases creating profit is not possible. Tourists' needs and the declarations to satisfy them do not always meet in reality. The financial surplus produced by the farms is usually appropriated for reserves and savings. It can be used in fixed periods, which are related to the seasonality of tourism services. Especially it is visible in lowland regions such as Southern Podlasie. Investments are rare and they do not bring fast changes in the structure of consumption and demand does not grow essentially. However, economic barriers can be overcome because Southern Podlasie is an attractive area for tourism as it offers scenic beauty, communication and transport facilities and relatively unspoilt natural environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alejziak, W., [2000], Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 2. Borne, H., Doliński, A., [1998], Organizacja turystyki, WSiP SA, Warszawa.
 3. Dębniewska, M., Tkaczuk, M., [1997], Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa.
 4. Drzewiecki, M., [2001], Podstawy agroturystyki, OPO, Bydgoszcz.
 5. Drzewiecki, M., Przegląd dorobku Instytutu Turystyki w zakresie agroturystyki, maszynopis - archiwum IT w Warszawie.
 6. Hunziker, W., [1951], La Tourisme Social, Berne.
 7. Kaspar, C., [1995], Management im Tourismus, 2 Auflage, Verlag Paul Haupt, Bern - Stuttgart - Wien.
 8. Kompendium wiedzy o turystyce, [2002], red. nauk. G. Gołembski, PWN, Warszawa- Poznań.
 9. Krippendorf, J., [1986], Nieskażona przyroda jako podstawa istnienia turystyki, Problemy Turystyki nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa.
 10. Łobocki, M., [2000]; Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 11. McIntosch, R.W., Goeldner, R.G., [1986], Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons Inc., New York.
 12. Middleton, W.T.C., [1996], Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
 13. Niezgoda, A., Zmyślony, P., [2003], Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 14. Obsługa ruchu turystycznego na wsi, [1997], red. nauk. J. Brendt-Kostyrzewska, Format AB, Warszawa.
 15. Pilch, T., [1998]; Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 16. Przecławski, K., [1997], Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków.
 17. Sikora, J., [1999], Agroturystyczny biznes, OPO, Bydgoszcz.
 18. Sikora, J., [1999], Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa.
 19. Terminologia turystyczna - zalecenia WTO, [1995], ONZ - WTO, Warszawa, Instytut Turystyki.
 20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1979 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. nr 32, poz. 174, z późniejszymi zmianami).
 21. Wodejko, S., [1997], Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu