BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychała Dariusz
Title
Certyfikaty depozytowe - innowacyjne papiery konwersyjne
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2005, nr 23, s. 47-68, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Certyfikat depozytowy, Rynek pieniężny, Papiery wartościowe, Instrumenty finansowe, Papiery dłużne
Certificate of deposit, Money market, Securities, Financial instruments, Debt securities
Note
summ.
Abstract
Certyfikat depozytowy jest bankowym papierem wartościowym zaświadczającym, że nabywca waloru zdeponował w banku określoną sumę pieniędzy na określony czas, która zostanie mu zwrócona przez wystawcę waloru - emitenta - wraz z określonym oprocentowaniem. Emitent jest pożyczkobiorcą przyjmującym depozyt, a nabywca pożyczkodawcą lokującym depozyt. W porównaniu z innymi papierami wartościowymi (choćby z obligacjami) CD charakteryzuje uproszczona procedura emisji, a przez to niższe jej koszty oraz odmienna podstawa prawna emisji (ustawa - Prawo bankowe, a nie ustawa o obligacjach). Zakup bankowego papieru wartościowego nie jest jednak nazywany udzieleniem pożyczki, ale zdeponowaniem środków. Emisja bankowych papierów wartościowych stwarza możliwość pożyczania pieniędzy od innych niż bank podmiotów gospodarczych. Na emisję certyfikatów depozytowych bank musi otrzymać zezwolenie Narodowego Banku Polskiego, a papiery te oferowane są wybranym klientom banku. W niniejszym artykule przedstawiono ogólnie certyfikaty depozytowe oferowane przez polskie banki jako innowacje na rynku pieniężnym. Z powodu niewielkiej ilości materiałów w tej dziedzinie w artykule przedstawiono najważniejsze informacje funkcjonowania CD. Publikacja ma na celu przybliżenie i zapoznanie potencjalnego czytelnika z nowym rodzajem papierów dłużnych, jakimi są CD. (fragment tekstu)

Certificates of deposit, as innovative conversion papers (bank securities), are ones of the latest bank products offered to their clients. In recent years the significance of deposit certificates on the money market has been increasing. In Poland these securities are something new for many people. Just certificates of deposit is the main topic of this article entitled Certificates of deposit - innovative conversive papers. As deposit certificates we understand a certificate issued by the bank, not quoted on the stock exchange, certifying placing a deposit for the particular time and percent. Usually, it is made on bearer and there are no limitations as to its negotiability. The papers are characterized by flexibility and liquidity; these are securities that can be sold off at any moment. As securities made on bearer, they provide maximum anonymity. While purchasing a deposit certificate with changeable interest, market interest is guaranteed throughout the lifespan of the certificate. The issuer of these securities are entities with high rating credibility. A significant fault of these securities is a small number of banks offering deposit certificates and the high unit value of these securities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bień, W., [1998], Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawawa.
 2. Binkowski, P., [2000], Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa.
 3. Borys, A., [2000], Rola banku w finansowaniu transakcji w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Büschgen, H. E., [1997], Przedsiębiorstwo państwowe, Poltext, Warszawa.
 5. Diedrigkeit, R., [1993], Rynek pieniądza i papierów wartościowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 6. Dobosiewicz, Z., [2000], Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Faerber, E., [1996], Wszystko o obligacjach, Wig Press, Warszawa.
 8. Grzegorczyk, W., [2004], Marketing bankowy, Brandta, Bydgoszcz-Łódź.
 9. Góralczyk, W., [1998], Prawo bankowe - komentarz, Twigger, Warszawa.
 10. Haugen, A. R., [2000], Teoria nowoczesnego inwestowania, Wig Press, Warszawa.
 11. Kodeks handlowy z 30 czerwca 1934 roku (Dz.U. 54 poz. 502) z późniejszymi zmianami.
 12. Memorandum emisyjne certyfikatów depozytowych Banku Handlowego SA, [1995], Wrocław.
 13. Munn, G., Garcia, F., Woelfel, C., [1991], Encyclopedia of Banking and Finance, Bankers Publishing Co., Rolling Meadows (Illinois).
 14. Nowak, K., [1999], Polski rynek kapitałowy, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
 15. Olesiak, K., [2000], Podstawy bankowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Sobolewski, L., [1999], Obligacje i inne papiery dłużne. Wydawnictwo C. H. Beeck, Warszawa.
 17. Świderski, J., [1997], Podstawy operacji bankowych, Wydawnictwo WSUiB, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 roku, nr 72 poz. 665, tekst jednolity) z późniejszymi zmianami.
 19. Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Banku Zachodniego SA, [1998], Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu