BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płaczek Ewa (University of Economics in Katowice, Poland), Szołtysek Jacek (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Outsourcing as a Form of Partnership Relations
Outsourcing jako forma układów partnerskich
Source
LogForum, 2007, vol. 3, nr 1, 5 s., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Outsourcing, Partnerstwo biznesowe, Relacje partnerskie
Supply Chain Management (SCM), Outsourcing, Business partnership, Partner relationships
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Współczesna gospodarka wymusza na podmiotach gospodarujących zawiązywanie różnego rodzaju porozumień (układów), umożliwiających z jednej strony zaspokojenie rosnących potrzeb odbiorców, zaś z drugiej strony - produkcji bądź świadczenia usług na wysokim poziomie i z niskimi kosztami. Jedną z form takich porozumień jest doskonale znany outsourcing. Umożliwia on osiągnięcie wymienionych uprzednio celów dzięki zaoferowaniu przez podmioty doskonale skrojonego zgodnie z kluczowymi kompetencjami produktu bądź usługi odbiorcom instytucjonalnym. W prezentowanym artykule autorzy prowadzą rozważania na temat outsourcingu jako formy układu partnerskiego, wskazując na jego cechy, opisując model układu oraz kierunki dostosowywania struktur organizacyjnych podmiotu do efektywnej współpracy w ramach outsourcingu. (abstrakt oryginalny)

Modern economy forces business entities to enter into different types of agreements (relations), which on one hand enable to meet growing customer needs and on the other hand - to produce goods or provide services on a high level and with low costs. An example of such a relation is outsourcing. It enables to achieve the abovementioned goals thanks to offering a well-tailored and competent products or services to institutional customers. The authors of the article consider outsourcing as a form of a partnership relation, indicate its features and describe a model of a relation as well as the directions of adjusting entities' organizational structures to effective cooperation within outsourcing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brilman J., 2002, Modern concepts and methods of management, PWE Warsaw, pp. 435.
  2. Dembińska-Cyran I., 1996, Outsourcing as a tool of lean management, Economies and Organization of Enterprise, pp 4.
  3. Marek S. et al. Elements of corporate theory, Foundation for the University of Szczecin, Szczecin 1999, pp. 113.
  4. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2005, The contemporary economics of services, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw, pp. 225.
  5. Konecka B., 2000, Partnership in logistics supply chain, The Echoes of Spedpol, 11/2000, pp. 13.
  6. Kotarbiński T., 1972, The ABC of practicality, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1972, pp. 62-63.
  7. Monczka M., Morgan J., 1994, Strategic alliances carry supplier relationships beyond good partnerships, Purchasing, August 18, 1994, pp.58.
  8. Nalepka A., Restructuring of the company. The outline of the problem, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1999, pp.133-134.
  9. Witkowski J., 2003, Supply chain management, Polish Economic Publishers PWE, Warsaw, pp.34-39.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu