BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olak Andrzej (Wyższa Państwowa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Title
Komunikacja jako warunek funkcjonowania organizacji samorządowych
Comunication as a Condition for Self-Government Organizations Functioning
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 3, s. 53-61, tabl., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Komunikowanie werbalne i niewerbalne, Informacja w organizacji, Organizacje społeczne
Local government, Verbal and non-verbal communication, Information in organization, Social organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje próbę wykazania, iż procesy komunikacji wpływają na rozwój samorządów terytorialnych. Są bowiem one podstawą budowy sprawnej i efektywnej administracji samorządowej, która wspiera i inicjuje działania na rzecz rozwoju oraz zadowolenia społecznego. Autor omawia najistotniejsze z tego punktu widzenia czynniki mające wpływ na skuteczne zarządzanie podmiotami samorządowymi. Na podstawie ich analizy stwierdza, że wskazane jest podejście interdyscyplinarne obejmujące zarówno metody, jak i sposoby komunikowania się. Empiryczna weryfikacja wybranych aspektów komunikacji została przeprowadzona na przykładzie czterech samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego. Rezultaty badań pokazały, że komunikacja i realizacja misji samorządowej zależy od organizacji urzędu, co ma wpływ na współpracę między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi (NGO), lokalnym biznesem oraz społecznością lokalną. Ponadto komunikacja jest podstawowym narzędziem umożliwiającym wpływ mieszkańców na realizację celów wyznaczonych przez samorządy.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to demonstrate, that the communication processes affect the development of self-governments. Because they are the basis for the construction of efficient and effective autonomy administration, that supports and initiates actions for development and social satisfaction. The most important from this point of view factors, affecting the effective management of local government entities, are discussed by the author. Basing on their analysis he concludes, that here is desirable an interdisciplinary approach covering both the methods and means of communication. Empirical verification of certain aspects of the communication was carried out on the example of four autonomy governments in the Podkarpackie voivodship. The research results showed, that the self-government communication and mission implementation depends on the organization of a particular office,what has an impact on cooperation between self-governments and non-governmental organizations(NGOs), local business and the local community. Moreover, communication is an essential tool which enables the people to fulfill the objectives set by self-governments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 24-25.
 2. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 127.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania w organizacji, WN PWN, Warszawa 2006, s. 591.
 4. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 5. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja -system-pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 6. Morreale S.P., Spitzberg B.H. , Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, WN PWN, Warszawa 2007, s. 213.
 7. Olak A., Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 8. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003, s. 81.
 9. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 10. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999, s. 87.
 11. Zarządzanie procesami biznesowymi, aspekt metodyczny, J. Czekaj (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu