BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matulewski Marek (Poznan School of Logistics)
Title
The Role of Information Exchange in Logistic Network Strategies
Wymiana informacji w strategiach sieci logistycznych
Source
LogForum, 2007, vol. 3, nr 4, 9 s., tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Informacja, Sieci logistyczne, Strategia logistyczna, Wymiana informacji, Sieci dostaw
Information, Logistic networks, Logistic strategies, Information exchange, Supply networks
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Autor omawia rolę informacji i wymiany informacji w strategiach logistycznych sieci dostaw. W artykule zostały omówione różnice pomiędzy logistycznymi łańcuchami i sieciami dostaw. Następnie wyróżniono dwa typy przepływów informacji tzn. wspomagający działania koordynacyjne i wspomagający działania operacyjne. Opisano relacje występujące w sieciach dostaw i stanowiące źródło przewagi nad konkurencją. Autor omawia następujące czynniki wpływające na proces wymiany informacji w sieciach dostaw: zmiany w zachowaniu konsumentów, wzrost siły nabywczej konsumentów, internacjonalizację i globalizację gospodarki, procesy konsolidacyjne i rozwój technologiczny. Następnie przedstawia obszary potencjalnych konfliktów mogących wpływać na sposób wymiany informacji wybierany na potrzeby przemysłu i handlu. W artykule zostały także przedstawione dwa zasadnicze typy relacji tj. konfrontacyjne podejście do drugiego uczestnika i zachowania kooperacyjne. Zmienność i niepewności popytu jest również istotnym problemem logistycznym, który jest szczególnie widoczny w tzw. "efekcie byczego bicza." Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje prognozowanie, by chronić się przed zmiennością i niepewnością popytu. Na koniec, autor prezentuje wpływ nowych technologii na wymianę informacji. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the role of information and information exchange in logistic supply network strategies. First, the difference between the logistic supply chains and logistic supply networks are discussed. Next, two types of information flows are distinguished, that is to say: information flow aiding coordination activities and information flow aiding operational activities. The relations occurring in the supply networks, constituting the source of the advantage, are dealt with. The author touches upon the following factors affecting information exchange in logistic supply networks: changes in consumers' behaviour, the increase in the consumers' spending power, internationalization and globalization of economy, consolidation processes and technological development. Then, the main areas of potential conflicts affecting the information exchange preferences between industry and commerce are listed. Finally, two basic types of relations (as far as the interrelations between network links are concerned) are enumerated: (i) confrontative approach to the participant, and (ii) co-operative behaviour. The changeability and uncertainty of demand is also a very important logistic problem, which is especially visible in the so-called Bullwhip Effect (or Whiplash Effect). Many companies resort to forecasting when they try to protect themselves against the demand uncertainty and changes. Finally, the impact of new technologies on the information exchange is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Christopher M., 1998, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., 2002, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, PWE.
  3. Fechner I., 2007, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Poznań, Wyższa Szkoła Logistyki.
  4. Kisielnicki J., Sroka H., 2005, Systemy informacyjne biznesu, Warszawa, Placet.
  5. Rutkowski K. (ed.), 2005, Logistyka dystrybucji, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
  6. Świerczek A., 2007, Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, in: Logistyka 1/2007, p. 74-77.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu