BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics)
Title
Factors Determining the Management of the Traffic Congestion in the Urban Area
Czynniki determinujące zarządzanie kongestią ruchu ulicznego w obszarze zurbanizowanym
Source
LogForum, 2007, vol. 3, nr 4, 13 s., tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Suburbanizacja, Zarządzanie, Zjawisko kongestii w ruchu drogowym, Miasto
Suburbanization, Management, Traffic congestion, City
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na zarządzanie kongestią ruchu ulicznego w obszarze zurbanizowanym. Zgodnie z zaprezentowanymi przewidywaniami teoretycznymi, czynniki takie jak: migracje (dojazdy do pracy), lokalizacja w obrębie danej strefy funkcjonalnej miasta, roboty drogowe, obecność obszarów użyteczności publicznej, układ sieci transportowej, suburbanizacja, znaczenie danego szlaku drogowego, rodzaj drogi, obecność i charakter skrzyżowań, przejazdy kolejowe, mosty oraz infrastruktura transportu publicznego w różnym stopniu wpływają na wzorzec kongestii ruchu ulicznego. Poziom wpływu danego czynnika w obszarze miejskim Poznania wyrażony został za pomocą wskaźnika własnego opracowania - Syntetycznego Współczynnika Kongestii (SCR). Dodatkowo zostało przewidziane, że natężenie ruchu ulicznego w dni robocze jest wyższe w porównaniu z weekendami. W celu zweryfikowania powyższych hipotez, zostało przeprowadzone badanie polegające na ustaleniu kilku punktów pomiarowych w pobliżu skrzyżowań charakteryzujących się obecnością wcześniej wspomnianych czynników. W tych miejscach zmierzono natężenie ruchu ulicznego, co umożliwiło dalsze analizy. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków, że do najważniejszych czynników wpływających na zarządzanie kongestią ruchu ulicznego w obszarze zurbanizowanym należą: ranga danego szlaku ulicznego jako trasy komunikacyjnej, położenie na szlaku dojazdu do centrum biznesoewgo miasta (CBD) lub innego ważnego obszaru użyteczności poblicznej oraz rodzaj drogi (droga szybkiego ruchu, dwupasmowa, wielopoziomowe skrzyżowania). Z kolei wpływ innych czynników (układ ulic, obszary użyteczności publicznej, lokalizacja w obrębie danej strefy funkcjonalnej) jest znacznie mniejszy. Zaobserwowano również w jednym z punktów pomiarowych, pewną rozbieżność pomiędzy oczekiwanymi a uzyskanymi wynikami, co prawdopodobnie jest wynikiem oddziaływania dodatkowego, nieprzewidzianego czynnika np. wypadku drogowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to investigate factors that can affect management of the traffic congestion in the urban area. The predictions according to the theoretical background presented are that such factors as: migrations (commuting), location within a functional zone, road constructions, presence of public institutions and facilities, traffic network arrangement, suburbanisation, significance of the route, road type, presence and the nature of junctions, grade crossings, bridges or public transport presence can to a different extent influence the traffic congestion pattern. The level of this influence in the urban area of Poznan (Poland) is stated using the self-created indicator - Synthetic Congestion Ratio (SCR). Moreover, it was predicted that the traffic volume is higher on week days than during weekends. In order check the truthfulness of the hypotheses the research was conducted by establishing some checkpoints near crossings where investigated factors are present and later by measuring the traffic volume in the urban area researched. The conclusions are that the most influential factors determining the management of the traffic congestion in the urban area are: level of road's significance as a communication route, central business district (CBD) approach or thoroughfare and road type (expressway, two-lane, multi-level junctions), whereas the other factors' influence is significantly smaller (streets' layout, facilities attracting people, location within a functional zone). Furthermore, it was observed in one of the checkpoints that there was a discrepancy between the predicted and the actual traffic volume. This was probably a result of yet another, not known (not taken into consideration) factor e.g. car accident. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bulletin of Public Information of Poznań City Hall, 2006, http://www.city.poznan.pl
  2. Dighby B., Bermingham S., Butt G., 2004, The Human Environment, Heinemann Education Publishers, Oxford.
  3. London Travel Report 2004, by Group Transport Planning and Policy, Transport for London, London.
  4. Pawlak Z., 2006, Geografia ekonomiczna dla biznesu (Wyd. III), INTER-INFORM, Poznań.
  5. Szymczak M., 2002, Logistyka miejska, w: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Poznań.
  6. UN - The World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Annex Tables, New York 2005.
  7. Vickrey W., 1969, Congestion Theory and Transport, American Economic Review 1969.
  8. Waugh D., 2000, Geography An Integrated Aproach, Nelson Thornes, Cheltenham.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu