BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego
Influence of Brand of Product for Creation Value of Agri-food Cluster
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 78-87, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Marka produktu, Marka, Wartość marki, Strategia marki, Klastry
Product brand, Brand, Brand value, Brand strategy, Business cluster
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji. Konkurencja, rozumiana jako walka producentów o konsumenta na rynku, staje się główną siłą napędową gospodarki rynkowej, mechanizmem regulującym zachowania podmiotów na rynku. Atrybuty takie, jak niska cena czy prawidłowo zbudowana sieć dystrybucji są dość łatwe do zniwelowania przez konkurentów. W opracowaniu zaprezentowano wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego. Skuteczne zarządzanie wykreowaną marką dostarcza przedsiębiorstwom mocnego instrumentu konkurowania. Uznana marka bowiem, przez postrzeganie w niej istotnych korzyści emocjonalnych przez klientów, podwyższa wartość produktu dla klienta. Mając do wyboru produkt bezmarkowy i markowy klienci najczęściej wybierają produkt markowy, dostrzegając w nim wyższą jakość, za którą skłonni są więcej zapłacić. (abstrakt oryginalny)

A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Competition understood as producers struggles for a consumer within the market becomes a major driving force of market economy, a mechanism regulating entities behavior in the market. Such attributes as low price or well developed distribution network are quite easy to be counterbalanced by competitors. In study it was presented influence of brand of product for creation value of agri-food cluster. Efficient management of created brand gives enterprises a strong competitive instrument. A recognized brand increases products value for a customer since customers perceive essential emotional benefits in it. Having an option of a no-brand product and a brand one, customers would more often choose a brand product perceiving in it higher quality which they are eager to pay more. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Zainteresowanie przedsiębiorstw strategią marki, "Marketing i Rynek" 2000, nr 2.
 2. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 3. Chernatony L. de, Rile F., Brand Consultants' Perspectives on the Concept of "The Brand", "Marketing and Research Today" 1997, February.
 4. Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
 5. Frankowska M (red)., Tworzenie wartości w klastrze, PARP, Warszawa 2012.
 6. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 7. Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T., Marka na rynku produktów żywnościowych, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 8. Jak chronić markę przed nieuczciwą konkurencją?, http://www.zamel.pl/pl,163,0,ciekawe_artykuly.
 9. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 10. Liczmańska K., Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu,www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE1/5Liczmanska.pdf.
 11. Ławicki J., Decyduje marka, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 12.
 12. Nejman M., Budowanie lojalności klientów a marki własne handlu, ZN AE Poznań nr 34/2004.
 13. Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki. Na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCLXII) 788, Szczecin 2010.
 14. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 15. Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy będzie inicjatywą euroregionalną, http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/rzeszow.
 16. Sawicka E.M., Związki integracyjne rolnictwa z przemysłem spożywczym i handlem rolniczym (charakter, istota, znaczenie), Roczniki Naukowe, SERiA, t. 1, z. 2, Rzeszów 1999.
 17. Sawicki B., Kreowanie marki w agroturystyce i turystyce wiejskiej [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.
 18. Śledański A., Gra wyrazistą marką, "Marketing w Praktyce", 2002, nr 4.
 19. Światowy G., Pluta-Olearnik M., Kreowanie lojalności klientów poprzez markę i jakość usług, PN AE nr 852, Wrocław 2000.
 20. Wojnarowska A., Ramowa koncepcja Programu Budowy i Promocji Marki Polska Wschodnia, Departament Współpracy Regionalnej, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu