BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Komunikacja jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich
Communication as a Tool for Human Resource Development
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 27-39, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Komunikowanie, Rozwój, Zasoby ludzkie, Formy komunikowania, Przepływ informacji, Badania ankietowe, Audyt
Communication, Development, Human resources, Forms of communication, Data flow, Questionnaire survey, Audit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie roli, jaką odgrywają procesy komunikacji w zarządzaniu rozwojem pracowników w organizacji. Punktem wyjścia stało się zaprezentowanie podstawowych uwarunkowań procesów komunikacji międzyludzkiej w organizacji. Określono poziomy osiągania celów komunikowania się w organizacji. W dalszej części artykułu dokonano analizy wyznaczników skuteczności komunikacji w procesach rozwoju zasobów ludzkich. Wskazano na rolę, jaką odgrywa wykorzystanie w organizacji aktów komunikacyjnych, by realizować zadania związane z zarządzaniem rozwojem pracowniczym. Część końcowa prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących wykorzystania audytu komunikacyjnego jako narzędzia, które pomaga kierownikom nie tylko usprawnić przepływ informacji, ale także daje gruntowną podstawę do budowania strategii rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to identify the role played by communication processes in the development of employees in the organization. The starting point was a demonstration of basic determinants of interpersonal communication processes within the organization. Achieved target levels in communication within the organization were defined. The further part of the article analyzes the determinants of effective communication in the process of human resources development. The role played by the use of communication for implementing tasks associated with human resource development in the organization has been indicated. The final part presents the results of empirical studies on the use of a communication audit as a tool to help managers not only improve the flow of information, but also provide a solid foundation for building a human resource development strategy in the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czop K. (2001), Zjawisko zmian organizacyjnych. Zarządzanie zmianą organizacyjną, w Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Warszawa, Difin.
 2. Flont K. (2010), Komunikacja w pracy - o sztuce skutecznego porozumienia się: klienci, współpracownicy, zarząd, Wrocław, Astrum.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Kraków, Wolters Kluwer Polska Oficyna Sp. z o. o.
 4. Karaszewska J. (2010), Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy, Acta Universitatis Nocolai Copernici, z. 397.
 5. Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu: techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Warszawa, Placet.
 6. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa, Difin.
 7. Martyniak Z. (1997), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 8. Necki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 9. Olsztyńska A. (2002), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, w H. Mruk (red.) Komunikowanie się w biznesie, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Pocztowski A. (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, w Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy XXI wieku, Warszawa, IPiSS.
 11. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 12. Potocki A. (2008), Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Warszawa, Difin.
 13. Potocki A. (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 14. Szwiec P. (2008), Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3/4.
 15. Wimmer R.D., Dominick R.J. (2008), Mass media. Metody badań, w Metody badań jakościowych, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu