BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drachal Krzysztof (Politechnika Warszawska)
Title
Perspektywa polskiego rynku nieruchomości
The Prospect of Polish Real Estate Market
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 10-15, rys., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Wartość nieruchomości
Real estate market, Real estate prices, Real estate's value
Note
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania, Japonia, Polska
United Kingdom, Japan, Poland
Abstract
W pracy przedstawiono perspektywę dla rynku nieruchomości w Polsce. Omówiono szansę wystąpienia kryzysu na rynku polskim w odniesieniu do wydarzeń na rynkach światowych. Przedstawiono także hipotezę o czynnikach generujących zmienność cen nieruchomości (PKB, poziom wynagrodzeń, podnoszenie się poziomu życia, konkurencyjność cenowa względem innych krajów europejskich) i przedstawiono jej odniesienia do warunków polskich. Zasugerowano także, że największe wahania cenowe mogą dotyczyć dużych miast. Wskazano także warunki, kiedy inwestycja w nieruchomość jest rozwiązaniem najmniej ryzykownym i najbardziej opłacalnym. (abstrakt oryginalny)

The essay contains a forecast of Polish real estate market. Chances of crisis were discussed in comparison with global markets. The hypothesis about causes of price volatility {GDP, wages, standard of living, price competitiveness) was presented. It was compared with some factors on Polish market. It was suggested that the highest volatility can occur in big cities. Also the assumptions under which a property investment is low risky and highly profitable were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bankier.pl, Warszawa droższa niż Wiedeń i Berlin, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Warszawa-drozsza-niz-Wieden-i-Berlin-2181664.html, 22.07.2010.
 2. Bartzsch Nikolaus, Stoss Elmar, Measuring German household debt: Financial accounts data and disaggregated survey data as complementary statistics, IFC Bulletin, 26, 2006.
 3. Chen Ming-Chi, Kawaguchi Yuichiro, Patel Kanak, An analysis of the trends and cyclical behaviours of house prices in the Asian markets, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 22, 2004.
 4. Department for Communities and Local Government, Household estimates and projections: Great Britain, 1961 - 2026, 2005.
 5. Department for Communities and Local Government, UK Household Numbers Estimation, 1975-2009, 2009.
 6. Department for Environment, Food and Rural Af-fairs, UK Household and Population Figures 1970-2030, Evidence Base, Market Transformation Programme, 2010.
 7. Department for Social Development in Northern Ireland, Northern Ireland Housing Statistics, Statistics and Research Branch, 2009.
 8. EC, The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, report for European Commission, London Economics, 2005.
 9. Egert Balazs, Mihaljek Dubravko, Deterrninants of House Prices in Central and Eastern Europe, CE-Sifo Working Paper, 2152, 2007.
 10. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/por-tal/page/portal/eurostat/home, 2010.
 11. Fundowicz Jacek, Lada Katarzyna, Łapiński Krzysztof, Peterlik Marcin, Wyżnikiewicz Bohdan, Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 68, 2010.
 12. GUS, Gospodarka mieszkaniowa w 2009 r., 2010.
 13. GUS, Prognoza gospodarstw domowych według liczby osób, 2008.
 14. GUS, Prognoza ludności Polski na lata 2008 -l 2035, notatka informacyjna, 2008.
 15. GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w l półroczu 2010 r., 2010.
 16. Heathcote Jonathan, Morris Davis, The Price and Quantity of Residential Land in the United States, Journal of Monetary Economics, vol. 54 (8), 2010.
 17. HYPO, Overview of EU residential mortgage markets, European Mortgage Federation, 2010.
 18. KNF, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 19. McQuinn Kieran, 0'Reilly Gerard, A Model of Cross - Country House Prices, Central Bank & Financial Services Authority of Ireland, 2007.
 20. Nationwide Building Society, First time buyer affordability indices, report, 2010.
 21. Nationwide Building Society, House prices adjusted for inflation, report, 2010.
 22. NBP, Kredyty i pożyczki bankowe udzielone gospodarstwom domowym, 2010.
 23. Office for National Statistics, Statistical Bulletins, 1975 - 2009, 2009.
 24. Ortalo - Magne Francois, Rady Sven, Housing Market Fluctuations in a Life - Cycle Economy with Credit Constraints, Discussion Papers in Economics 494, University of Munich, Department of Economics, 2007.
 25. Oster Alan, House Prices - Drivers and Links to the Broader Economy: Rational or Irrational Exuberance, University of Western Australia, Economics Discussion / Working Papers, 27, 2005.
 26. Puls Biznesu, S&P podtrzymuje rating Polski, 03.08.2010.
 27. REAS, Residental Markets in Central European Capitals, 2010.
 28. Shane Mathew, GDP of countries, Economic Research Service, USDA, 2010.
 29. Shiller Robert, Irrational Exuberance, Princeton University Press, 2007.
 30. Szyperska Urszula, Grunt to dobra cena, Polityka, 4 (2488), 2005.
 31. Trojanek Radosław, Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008.
 32. The Land Institute of Japan, Monthly Data of Real Estate Economy, 2010.
 33. UNCTAD, Światowy Raport Inwestycyjny 2010, przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, 2010.
 34. Wójcik Piotr, Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2008.
 35. ZUS, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Podstawa wymiaru świadczeń, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu