BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Employee Absence Management in a Manufacturing Company
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 57-71, rys., wykr., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Absencja w pracy, Szacowanie kosztów, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Studium przypadku
Absence from work, Costs estimation, Production enterprise, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
ArcelorMittal Poland SA
Abstract
W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczny rozwój nowych form organizacji pracy i metod zarządzania związanych z poszukiwaniem możliwości tkwiących w kapitale ludzkim. Jednym z nowszych obszarów badań jest zarządzanie absencjami pracowniczymi. Przedsiębiorstwa coraz częściej szacują koszty nieobecności pracowniczej i podejmują działania zapobiegawcze. W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące ujęcia definicyjnego absencji, wskaźników absencji, kalkulacji kosztów oraz sposobów ograniczenia liczby dni nieobecności pracowników w pracy. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach w celu obniżenia poziomów wskaźników absencji pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

Recent years have seen the dynamic development of new forms of work organization and management methods linked with the quest for the potential inherent in human capital. A new area of research is employee absence management. Companies are estimating the cost of employee absence with increasing frequency and are reaching for preventive measures. The publication presents questions relating to defining absence, absenteeism indicators, cost calculation, and ways of limiting the number of days of employee absence from work. Theoretical consideration is enriched by examples of solutions applied in companies in order to lower employee absence indicator levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, s. 10-11.
 3. Bochenek A. (2013), Nagrody za niską absencję, gazetka zakładowa Jedynka, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, luty, s. 9.
 4. Biuletyn HR (2010), ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, nr 3, maj.
 5. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Warszawa, Difin.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa, Poltext.
 8. Harrison D.A., Martocchio J.J. (1998), Time for absenteeism: A 20-year review of origins offshoots and outcomes, Journal of Management, nr 24 (93), s. 305-350.
 9. Horyń A. (2012), Absencja, gazetka zakładowa Jedynka, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, maj, s. 9.
 10. Horyń A. (2012), Nagrodzimy najlepsze zakłady, gazetka zakładowa Jedynka, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, grudzień.
 11. Huczyński A., Fitzpatrick M.J. (1998), Managing Employee Absence for the Competitive Edge, London, Pitman.
 12. Informator o działalności gospodarczej kopalń i spółek węglowych (2006), Katowice, PARG S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu, (dane o zatrudnieniu z 1990 roku).
 13. Johns G. (1997), Contemporary research on absence from work; Correlates, causes, and consequences, International Review of Industrial and Organizational Psychology, vol. 12, s. 115-173.
 14. Klarreich S.H., Digiuseppe R., Dimattia D.J. (1989), Cost effectiveness of an employee assistance program with rational-emotive therapy, Professional Psychology Research and Practice, nr 18, s. 140-144.
 15. Kuzmits F.E. (1979), How much is absenteeism costing your organization? Personnel Administrator, czerwiec, nr 24, s. 29-33.
 16. Raport, Przemysł stalowy w Polsce (2000), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice (dane o zatrudnieniu z 1990 roku).
 17. Raporty o stanie bezpieczeństwa pracy (2009-2012), ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza.
 18. Rentsch J.R., Steel R.P. (1998), Testing the durability of job characteristics as predictors of absenteeism over a six-year period, Personal Psychology, nr 51, s. 165-190.
 19. Rocznik statystyczny (1990), Aktywność gospodarowania w przemyśle w latach 1985-1990, Warszawa, GUS, s. 70-72.
 20. Yandrick R.M. (1997), Help employees reach for the stars, HR Magazine, nr 42 (1), s. 97-100.
 21. VanDerWall S. (1998), Survey finds unscheduled absenteeism pitting seven-year high, HR News, listopad, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu