BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiński Adam (Uniwersytet Opolski)
Title
Gospodarka informacyjna a wielkość sektora informacyjnego w wybranych krajach
Information Economy Versus Size of Information Sector in the Chosen Countries
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 88-102, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Indeks Gospodarki Opartej na Wiedzy, Indeks wiedzy, Gospodarka informacyjna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Rozwój technologii informacyjnej
Knowledge Economy Index (KEI), Knowledge Index (KI), Information economy, Knowledge-based economy, Information society, Information technology development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zidentyfikowanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju współczesnej gospodarki informacyjnej, określanej mianem gospodarki wiedzy - GOW, w wybranych krajach a wielkością ich sektora informacyjnego. Istniejące metodyki pomiaru skali sektora informacyjnego w poszczególnych gospodarkach narodowych napotykają bowiem różne trudności o charakterze metodycznym (brak jednolitej metodologii i powszechnie akceptowanych wskaźników pomiaru) oraz statystycznym (brak odpowiednich, porównywalnych danych). Dlatego poszukiwano zależności pomiędzy skalą sektora informacyjnego w gospodarkach wybranych krajów a poziomem ich rozwoju opisanym przy pomocy różnych znanych indeksów i wskaźników. Stwierdzono, że dla danych w 2000 roku i 2008 roku wyjaśnienie skali sektora informacyjnego za pomocą indeksów gospodarki wiedzy publikowanych przez Instytut Banku Światowego: Indeksu Wiedzy (ang. Knowledge Index - KI) oraz Indeksu Gospodarki Wiedzy (ang. Knowledge Economy Index - KEI) prowadzi do zbyt dużych błędów. Najlepszą zmienną do tego celu okazał się wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index - HDI). W tym przypadku prosta regresji dla analizowanych danych jest dobrze dopasowana, a jej parametry są istotne statystycznie. Pozwala to dokonywać szybkiego oszacowania skali sektora informacyjnego w poszczególnych krajach na podstawie publikowanych przez UNDP wartości wskaźnika HDI. (abstrakt oryginalny)

This article aims at identifying dependencies between the rate of development of modern information economy (also known as knowledge economy - KE) and size of information sector in chosen countries. Existing methodologies in individual national economies for scales of information sector measurement, encounter different difficulties of methodical and statistical nature (e.g. lack of unified and commonly accepted measurement indicators, lack of proper and comparable data). Thus, the authors of this article search for the dependencies between scales of information sector in the economies of chosen countries and the rate of their development described by different known indices and rates. The authors state that explanation of information sector scales for date in the year 2000 and 2008, which was made with use of knowledge economy indices published by National Bank Institute such as Knowledge Index - KI and Knowledge Economy Index - KEI leads to substantial errors. Human Development Index - HDI occurred to be the best variable for this purpose. When applied, the regression line for analyzed data fits well and its parameters are statistically important. To conclude, basing on HDI value published UNPD allows for fast estimate information sectors scales in particular economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Apte U.M., Nath H., Size, structure and growth of the US information economy [w:] Managing in the Information Economy: Current Research Issues, Springer Science and Business Media, LLC, Norwell 2007.
  2. Borys T., Fiedor B., Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcv/gus/PUBL_rachunki_narodowe-wyb_prob_i_przyk_zastos.pdf (dostęp 29.10.2009).
  3. Czerwiński A., Wykorzystanie wskaźnika HDI do oceny poziomu rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
  4. Dziuba D.T., Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2010.
  5. Dziuba D.T., Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007.
  6. Machlup F., The production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton 1962.
  7. Porat M.U., The Information Economy, Center for Interdisciplinary Research, Stanford University, Stanford 1976.
  8. Porat M.U., The Information Economy: Definition and Measurement, Office of Tele- communication, Washington D.C. 1977.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu