BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabrel Mykola (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Khromyak Josef (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Nataliya Lysyak (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Title
Social Potential in Spatial Organization and Urban Development in Terms of Forming of Informational Society
Potencjał społeczny w organizacji przestrzennej i rozwoju miast w kontekście tworzenia społeczeństwa informacyjnego
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 124-131, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Rozwój miasta, Planowanie przestrzenne miasta, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Gospodarka miasta
Social capital, City development, Town spatial planning, Town spatial development, Urban economy
Note
streszcz., summ.
Country
Lwów
Abstract
W artykule przedstawiono relacje występujące między potencjałem społecznym miasta a jego architekturą i organizacją urbanistyczną. Problem znaczenia potencjału społecznego w zagadnieniach planowania urbanistycznego przedstawiono w ujęciu teoretycznym i dokonano wyboru metod badania. Scharakteryzowano społeczny potencjał Lwowa z uwzględnieniem jego obiektywnych i subiektywnych właściwości. Wskazano na powiązania występujące między potencjałem społecznym a obszarem oraz przedstawiono przestrzenną lokalizację tego potencjału. Uzasadniono kierunki przestrzennych zmian na podstawie wymagań strukturalizacji i skutecznego wykorzystania społecznego potencjału. (abstrakt oryginalny)

This article investigates the relationship between the social potential of city and the architecture and town-planning organization. As such the problem of public potential for urban planning tasks was analyzed on theoretical basis and research methods were selected. The social characteristics of Lwow were identified in the light of the city objective and subjective properties. An association between the social potential and the spatial potential was identified. A justification of the ways in which spatial changes are based on the requirements of structuralization and the effective use of public potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Габрель М.М., Просторова організація містобудівних систем : моногр. / М.М. Габрель; [Інститут регіональних досліджень НАН України]. - К. : Видавничий дім А.С.С, 2004.
  2. Демин Н.М., Управление развитием градостроительных систем / Н.М. Демин. - К. : Будівельник, 1991.
  3. Woolcock, M., Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society" 27 (2), 1998.
  4. Putnam, R.D., Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy" 6 (1).
  5. Fine B., Theories of Social Capital: Researchers Behaving Badly. Pluto Press 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu