BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Pietrzykowski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
"Studium przypadku" jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania
The Case Study as a Method for Teaching Economics and Management Students
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 83-94, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Metody nauczania, Studium przypadku, Kompetencje kierownicze, Badania ankietowe
Teaching method, Case study, Managerial competencies, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność procesu dydaktycznego jest uzależniona zarówno od przekazywanych treści, jak i od wykorzystywanych metod. Metoda "studium przypadku" jest narzędziem dydaktycznym, które włącza studentów w naukę oraz zmniejsza dystans między teorią i praktyką. Celem badania była ocena wpływu metody "studium przypadku" na rozwój kompetencji biznesowych i zaangażowania studentów. Aby zrealizować ten cel, przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ich ocenie poddano wpływ tej metody na zrozumienie wiadomości teoretycznych i rzeczywistości gospodarczej, rozwijanie zdolności analitycznych, negocjacyjnych, pracy zespołowej i przywódczych oraz zaangażowanie na zajęciach. Analiza wyników pozwala zauważyć przewagę pozytywnych opinii studentów o tej metodzie. Najwyżej oceniono wpływ tej metody na zrozumienie wiadomości teoretycznych i zaangażowanie na zajęciach, a najniżej na rozwój zdolności negocjacyjnych i przywódczych. (abstrakt oryginalny)

The effectiveness of the didactic process is dependent on both content provided and teaching methods used. The case study method is a didactic tool that makes students a part of the didactic process and reduces the distance between theory and practice. The objective of the research was to assess of the influence of the case study method on the development of student business competences and engagement. To achieve this aim, survey analyses were conducted among students of the Poznari University of Economics. They assessed the influence of the method on understanding economic theory and reality, the development of analytical skills, negotiation, teamwork, and leadership as well as engagement during classes. The analysis of results showed that positive student opinions regarding this method made up the majority. Highest marks were given to the influence of the case study method on understanding theoretical information and engagement during classes, while the lowest went to the impact of this method is on the development of negotiating and leadership abilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cranston N. (2008), The use of cases in the leadership development of principals. A recent initiative in one large education system in Australia, Journal of Educational Administration, vol. 46, nr 5, s. 581-597.
 2. Flyvbjerg B. (2011), Case study, w Denzin N.M., Lincoln Y.S., The Sage Handbook of Qualitative Research, wydanie 4, Thousand Oaks, CA, Sage, s. 301-316.
 3. Gregory J., Jones R. (2009), 'Maintaining competence': a grounded theory typology of approaches to teaching in higher education, Higher Education, vol. 57, s. 769-785.
 4. Jaques T. (2008), A case study approach to issue and crisis management. Schadenfreude or an opportunity to learn?, Journal of Communication Management, vol. 12, nr 3, s. 192-203.
 5. Kember D. (2009), Promoting student-centred forms of learning across an entire university, Higher Education, vol. 58, s. 1-13.
 6. Little V., Brookes R., Palmer R. (2008), Research-informed teaching and teaching-informed research; the Contemporary Marketing Practices (CMP) living case study approach to understanding marketing practice, Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 23, nr 2, s. 124-134.
 7. O'Cinneide B. (2006), Developing and testing student oriented case studies. The production process and classroom/examination experiences with "entertaining" topics, Journal of European Industrial Training, vol. 30, nr 5, s. 349-364.
 8. Peterson P.A., Quarstein V.A. (2001), Assessment of case study courses, Quality Assurance in Education, vol. 9, nr 1, s. 46-53.
 9. Prince M. (2004), Does Active learning Work? A Review of the Research, Journal of Engineering Education, s. 223-231.
 10. Richardson J.T.E. (2005), Students' Approaches to Learning and Teachers' Approaches to Teaching in Higher Education, Educational Psychology, vol. 25, nr 6, s. 673-680.
 11. Roselle A. (1996), The case study method. A learning tool for practicing librarians and information specialists, Library Review, vol. 45, nr 4, s. 30-38.
 12. Wolfe J. (1998), New developments in the use of cases for learning, Journal of Workplace Learning, vol. 10, nr 6/7, s. 320-323.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu