BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania rodzinnych gospodarstw mlecznych
Market factors in family dairy farms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 127-135, rys., tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Polityka rolna
Family-owned business, Agri-food company, Agricultural policy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie: 1) funkcjonujących i proponowanych na kolejne lata rozwiązań polityki rolnej dotyczącej rynku mleka UE; 2) prognoz podaży i popytu na mleka na świecie; 3) konkurencyjności polskich typowych gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej.(fragment tekstu)

The paper presents: 1) operating and proposed solutions for the coming years in the field of agricultural policy for the EU milk market, 2) the forecasts of supply and demand for milk in the world, 3) the cost-competitiveness of Polish typical dairy farms in the European arena. As the analysis shows, deeper liberalization of the EU's agricultural policy in the dairy sector will contribute to the volatility of the milk market in the EU and a clear dependence on the world situation. The so-called. "Milk package" actions in a very small range will contribute to the stabilization of the milk market in the European Union. Typical Polish dairy farms, on the background of the EU's farms in 2009 did not show cost advantages. Hope for milk producers are forecast to further increase in the world population, which will lead to increased demand for food products, including dairy products.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Ziętara, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 1998, s. 45.
  2. W. Guba, J. Dąbrowski, Deregulacje rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 2012, t. 99, z. 1, s. 33.
  3. M. Świtłyk, A. Wilczyński, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka, "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 1, s. 88.
  4. W. Rembisz, Mikro i makroekonomiczne podstawy wzrostu w sektorze rolno-spożywczym, Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2008, s. 28.
  5. G. Hallet, The Economics of Agricultural Policy, Wydawnictwo Basil Blackwell, Oxford 1968, s. 115-125
  6. P. Yotopoulos, Middle-Income Classes and Food Crises, The "NEW" Food-Feed Competition, Economic Development and Cultural Change, vol. 33, nr 3/1988.
  7. M. Sznajder, Ekonomia Mleczarstwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1999, s. 56.
  8. A. Woś, Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2001, s. 7.
  9. A. Parzonko, Strategie rozwoju gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w kontekście WPR, Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 35.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu