BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Information in Corporate Social Responsibility
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 156-168, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Informacja w przedsiębiorstwie, Informacja, Społeczna odpowiedzialność, Zarządzanie informacją, Informacja w organizacji
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Information in enterprise, Information, Social Responsibility, Information management, Information in organization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacja jest dziś traktowana jako jeden z najważniejszych zasobów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Posiadanie właściwego zasobu informacji determinuje zbudowanie wzajemnego zaufania w relacjach z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa. Wymaga to stworzenia długofalowej strategii pozyskiwania informacji, wykorzystującej jej określone właściwości (cechy, parametry). Zapewnienie skuteczności zarządzania wymaga stworzenia warunków do sprawnego pozyskiwania, gromadzenia, interpretowania, przetwarzania i transmitowania informacji. Podejmowane działania, związane z pozyskiwaniem informacji, wpisują się w charakterystykę odpowiedzialności społecznej. Efektywne konkurowanie w coraz większym stopniu zależne jest od posiadanych zasobów informacyjnych i sposobu zarządzania nimi. Informacja traktowana jest jako wymierna wartość decydująca o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa oparta jest na założeniu dobrowolności podejmowania działań, pozwalających na uzyskanie równowagi między ekonomicznym, ekologicznym i społecznym wymiarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. W warunkach takich rola menedżera sprowadza się do obsługi posiadanych informacji oraz możliwości wykorzystania ich specyficznych cech, zależnych od rodzaju informacji. W opracowaniu wskazano na znaczenie informacji dla zapewnienia możliwości funkcjonowania organizacji, zgodnego z ideą odpowiedzialności społecznej. Przyjęto, że posiadanie właściwej informacji winno być traktowane jako determinanta jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the information is recognize as one of the most important resources in range of an enterprise management. Possession the specific supply of information determinate a construction of mutual security in relationship with external and internal enterprise surroundings. This need to study a long-term strategy of information obtainment, using their characteristics (property, parameters). It requires the study of conditions to efficient logging, accumulating, interpreting, processing and broadcasting of information. It is condition of effective management. An realized actions, connected with information logging, it was has written down in character of social responsibility. An effective competition, in the more and more greater grade, is determinated of the informative resources and management method of them. The information is a rational value, which decides about a competitive position of enterprise. The Corporate Social Responsibility is leaning on benevolence foundation of undertaken acting, which permit to get balance among economic, ecological and social dimension functioning of business. In this condition the role of manager imports to servicing of possessed information and the possibility of utilization, there are a specific features, dependent from kind of information. The paper presented the role of information for assurance of business functioning possibility. It was recognize, that a proper information possession should be seen as determinant of its growing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubała A., Znaczenie społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa [w:] Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 2. Domańska-Szaruga B., Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny [w:] Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.
 3. Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990.
 4. Górny A., Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (specyfika wymagań dla przedsiębiorstw grupy MŚP), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 62, 2011, 637.354.
 5. Górny A., Zarządzanie informacją w ujęciu systemowym (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87, 2012, 702.
 6. Green paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, C0M(2002) 366, final, Brussels 2001.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 8. ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, International Organization for Standardization, Geneva 2010.
 9. Ocieszek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 10. Paliwoda-Matolińska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. Sokołowska A., Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, 2011, 651.
 12. Sopińska A., Podstawa informacyjna zarządzania strategią przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 1999.
 13. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 1997.
 14. Working together for growth and job. Communication to the spring European Council: A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, COM (2005) 24, final, Brussels 2005.
 15. Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu