BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Klimat organizacyjny jako wyznacznik emocjonalnych doświadczeń pracowników
Organizational Climate as a Determinant of Employee Emotional Experience
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 109-124, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Badania empiryczne, Psychologia pracy, Klimat organizacyjny, Środowisko pracy
Empirical researches, Industrial psychology, Organizational climate, Working environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ilustruje wzajemne relacje klimatu organizacyjnego (według koncepcji Kolba) i podmiotowych afektywnych doświadczeń pracowników. Podjęty problem zweryfikowano empirycznie. W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 241 osób. Materiał empiryczny poddano opracowaniu statystycznemu z wykorzystaniem tabeli krzyżowej, analizy korelacji, jednoczynnikowej analizy wariancji i analizy regresji. Uzyskane dane dowodzą, iż klimat organizacyjny jest istotnym wyznacznikiem emocjonalnych (pozytywnych i negatywnych) doświadczeń pracowników. Otrzymane rezultaty pozwoliły na sformułowanie implikacji praktycznych, użytecznych wskazówek w kształtowaniu optymalnego środowiska pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper illustrates the mutual relations of organizational climate (in line with the Kolh concept) and the subjective affective experiences of employees. The examined problem was empirically verified. A total of 241 people took part in the conducted study. The empirical materials underwent statistical processing applying crosstabs, correlation analysis, one-variable variance, and regression analysis. Data received prove that organizational climate is a significant determinant of the emotional experiences (both positive and negative) of employees. Received results allow the formulating of practical implications and useful guidelines for molding an optimum work environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator, Kraków, AKADE.
 2. Andysz A., Merecz D. (2010), Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy, w Merecz D., Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki, Łódź, IMP.
 3. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S. (2006), Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, nr 34.
 4. Bazińska R., Kadzikowska-Wrzosek R., Retowski S., Szczygieł D. (2010), Strategie pracy emocjonalnej - konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjami, w Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, PWN.
 5. Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, nr 28.
 6. Grunt-Mejer K. (2012), Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 4.
 7. Jaros R. (2005), Zadowolenie z pracy, w Golińska L., Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją, Łódź, WSK.
 8. Karwowski M., Pawłowska K. (2009), Klimat dla kreatywności w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 2.
 9. Lipińska-Grobelny A. (2007), Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 10. Lipińska-Grobelny A. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 11. Lipińska-Grobelny A. (2010), Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy, w Zawadzka, A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, PWN.
 12. Lipińska-Grobelny A., Stopa A. (2007), Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracownika, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 13. Lipińska-Grobelny A., Głowacka K. (2009), Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu, Przegląd Psychologiczny, nr 2.
 14. Lubrańska A. (2011), Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego, Medycyna Pracy, nr 62 (6).
 15. Lubrańska A. (w druku, 2013a), Doświadczenia afektywne w pracy a zadowolenie z pracy - siła i jakość wzajemnych relacji, Studia Dydaktyczne.
 16. Lubrańska A. (2013b), Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczanie wypalenia zawodowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV.
 17. Łoboda-Świątczak E. (2007), Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony-podwładny, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 18. Merecz D. (2010), Modelowanie związków między zmiennymi społeczno-demograficznymi i dopasowaniem do organizacji a zdrowiem - badania własne, w Merecz D., Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki, Łódź, IMP.
 19. Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa, KOWEZiU.
 20. Syper M. (2006), Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (46).
 21. Świętochowski W. (2008), Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy, w Skłodowski H., Polskie doradztwo dla młodzieży - idea czy rzeczywistość, Łódź, SWSPiZ.
 22. Van Harrison R. (1987), Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy, w Cooper C.L., Stres w pracy, Warszawa, PWN.
 23. Wolan-Nowakowska M. (2007), Klimat organizacyjny a postawy pracowników wobec zmian, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 24. Wróbel M. (2010), Zarażanie afektywne w pracy. Podłoże i skutki kolektywnych emocji i nastrojów, Medycyna Pracy, nr 61 (2).
 25. Wróbel M., Ledwoń M. (2008), Style przywiązania i podatność na zarażenie emocjonalne a satysfakcja ze stałych związków partnerskich, w Golińska L., Dudek B., Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, UŁ.
 26. Ziaja-Guzy R. (2008), Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (61).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu