BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trojanek Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Finansowe i pozafinansowe uwarunkowania decyzji o sprzedaży bądź oddaniu gruntu w dzierżawę
Financial and Non-financial Factors Affecting the Decision to Sale or Lease Land
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 32-37, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Majątek gminy, Mienie komunalne, Gospodarka gruntami
Real estate market, District property, Municipal property, Land economy
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Jednym ze składników mienia komunalnego są nieruchomości, które pełnią różne funkcje w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Podział nieruchomości ze względu na pełnione funkcje determinuje zasady i kryteria gospodarowania. W opracowaniu omówiono przesłanki wyboru wybranych form władania gruntami komunalnymi (sprzedaż i dzierżawę), zmiany skali sprzedaży bądź oddawania gruntów w dzierżawę oraz przedstawiono finansowe korzyści z tych dwóch form udostępniania praw do nieruchomości gruntowych. (abstrakt oryginalny)

Properties constitute a principal part of public assets, as they serve many functions in tasks carried out by local governments. The functional classification of properties determines management principals and criteria. The study discusses the reasons of choice of particular management paths for public assets (sales and leasing), changes in sales and leasing volume, as well as financial benefits derived from the two forms of granting rights to land. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska - Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wyd. PAN, Warszawa 2006.
  3. Cymerman J., System opłat od nieruchomości, Olsztyn 2009.
  4. Laguna T. M., Aktywne gospodarowanie nieruchomościami szansą zwiększenia wpływów dla budżetów gmin, [w:] Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, red. M. Adamowicz, wyd SGGW, Warszawa 2002.
  5. Miszczak M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.
  6. Patrzałek L, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  7. Ruśkowski E., Sałachna J. M., Finanse lokalne po akcesji, wyd. 2, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2007.
  8. Kodeks Cywilny, Oficyna Wydawnicza Verba s.c., Lublin, 2000.
  9. Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania z kolejnych latach od 2001 - 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu