BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska Marlena (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pawełczyk Mirosław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Wykup mieszkań budowanych przez TBS
Buyout of the Dwellings Built by Housing Association - Changes in Legislation
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 49-53
Keyword
Polityka mieszkaniowa, Budownictwo mieszkaniowe, Ceny nieruchomości, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
Housing policy, Housing construction, Real estate prices, Social Housing Associations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Towarzystwa Budownictwa Społecznego miały być jednym z istotniejszych instrumentów polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budowania mieszkań pod wynajem. Pomoc państwa w tym sektorze infrastruktury była szczególnie widoczna poprzez utworzenie w 1995 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, poprzez który państwo udzielało kredytów na preferencyjnych warunkach. Likwidacja tego funduszu oraz brak odpowiednich środków finansowych przy jednocześnie istniejących ograniczeniach ustawowych w postaci górnej granicy wkładu partycypacyjnego na wysokości 30% wartości lokalu i niezbywalności mieszkań sprawiło, że coraz bardziej pożądana była reforma mieszkaniowa. Niniejsze opracowanie omawia kwestie budzące dotychczas największe wątpliwości i wskazuje na nowe zagrożenia wynikające z nowelizacji ustawy. (abstrakt oryginalny)

Housing Associations were supposed to be one of the most important instrument of state's dwelling policy in relation to providing newly built tenancies. The state's aid in area of infrastructure sector has been especially seen as the National Housing Fund has been founded in 1995 in order to facilitate granting credits on preferential terms. The liquidation of the fund and the lack of adequate financial means as well as existing legal limitations such as the upper limit of the participation contribution not exceeding 30% of the dwelling's value and non-assignability of the dwellings had to bring on the reform of the system. The analysis discusses the issues presenting main questions and points new risks resulting from the changes in legislation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Bończak-Kucharczyk, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w świetle obowiązujących przepisów. Tworzenie, zasady działania, finansowe wsparcie, 2008, s. 3.
  2. K. Łybacka, Interpelacja nr 6645 do ministra budownictwa w sprawie przyszłości towarzystwa budownictwa społecznego, z dnia 18 stycznia 2007 r. tekst dostępny na stronie http://www.sejm.wyszko.com/index.php?p=contents/w/i6645-1, stan na dzień 5.10.2011 r.
  3. A. Aumiller, Odpowiedź ministra budownictwa na interpretację nr 6645 w sprawie przyszłości towarzystw budownictwa społecznego, z dnia 15 marca 2007 r., tekst dostępny na stronie http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/42204213, stan na dzień 5.10.2011 r.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu