BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wzrost znaczenia człowieka w gospodarce opartej na wiedzy - od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim
The Growing Importance of a Human in Economy Based on Knowledge - from Human Resources Menagement to Human Capital Management
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 215-225, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Funkcja personalna, Strategia personalna, Człowiek w przedsiębiorstwie, Zarządzanie personelem
Knowledge-based economy, Human Resources Management (HRM), Human Capital Management, Personal function, Personnal strategy, Human in enterprises, Personnel management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zmiany zachodzące w funkcji personalnej, które dokonały się w wyniku przejścia z gospodarki przemysłowej na gospodarkę opartą na wiedzy. W opracowaniu wskazuje się na wzrost znaczenia aktywów niematerialnych, takich jak: wiedza, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje itd. i ich wpływ na zmiany wprowadzane w organizacji. Artykuł został przygotowany na podstawie literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the developments in the HR function, which took place as a result of the transformation from an industrial economy to an economy based on knowledge. The paper points the growing importance of intangible assets such as knowledge, skills, competencies, qualifications, etc., and their impact on the changes applied in the organization. The article is elaborated on the literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Listwan T., Tendencje rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. S. Borkowska, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 4. Czajka Z., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 5. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 6. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 7. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. UG, Gdańsk 2003.
 8. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami po zarządzanie różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 9. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 10. Listwan T., Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 11. Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Maniak G., Rosnąca presja konkurencji na rynku pracy - nowe wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 13. Miś A., Rozwój kapitału ludzkiego [w:] Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian red. A. Pocztowski, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2007.
 14. Nycz M., Rola wiedzy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, red. C. Hales, B. Mikuła, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2011.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 16. Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", z. 23, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2011.
 17. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu