BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurga Aleksander (Politechnika Poznańska)
Title
Wybrane aspekty niwelacji luki informacyjnej oraz jej wpływ na użyteczność informacji : case study
The Choosen Aspects of the Information Leveling Gap and Its Impact on the Usefulness of the Information : Case Study
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 226-236, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Luka informacyjna, Informacja, Teoria informacji, Zarządzanie informacją, Studium przypadku, Informacja w przedsiębiorstwie
Information gap, Information, Information theory, Information management, Case study, Information in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Elementem strategicznym funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego XXI wieku jest informacja. Związane to jest między innymi z: globalizacją rynków i ich umiędzynarodowieniem, powstawaniem nowoczesnych rynków kapitałowych, jak również niestabilnością polityczną i finansową. Powoduje to narastającą liczbę problemów skutecznego zarządzania współczesnymi organizacjami, jak również szerzej pojętym społeczeństwem informacyjnym. Dlatego dąży się do usprawniania systemów informacyjnych. Ich jakość wpływa bowiem na użyteczność informacji. Z jej użytecznością związana jest luka informacyjna. (abstrakt oryginalny)

Strategic element in the functioning of the information society the twenty-first century, is the information. This is related to, interalia: globalization and internationalization of markets, the emergence of modern capital markets as well as political instability and financial standing. This results in an increasing number of problems with the effective management of modern organizations, as well as the wider information society. Therefore, the aim is to improve information systems. Their quality is affected by the usefulness of the information. With its usefulness is related to an information gap. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 2. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Nicolas Brealey Publishing Ltd., London 1995.
 3. Jurga A., Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2010.
 4. Jurga A., ARIS platform jako narzędzie modelowania procesów biznesowych. Notacja EPC a BPMN, Zeszyty Naukowe nr 702. Ekonomiczne problemy usług nr 87. Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 5. Keller G., Nuttgens M., Scheer A.W., Semantische Prozefimodellierung auf der Grundlage "Ereignisgesteuerter Prozefiketten (EPK/ Veroffentlichungen des Instituts fur Wirtschaftsinformatik, 89, 1992.
 6. Lefebvre L.A., Lefebvre E., Information and telecommunication technologies. The impact of their adoption on small and medium size enterprises, Published by the International Development Research Centre, Ottawa 1996.
 7. Madden A.D., A definition of information, Aslib Proceedings, 2000, Vol. 52, No. 9.
 8. Materska K., Informacja w organizacji społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007.
 9. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 10. Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, "Bell System Technical Journal", Vol. 27. 1948.
 11. Sławińska M., Jurga A., Qualitative and ergonomic criteria of designing information systems supporting logistic processes [in:] Research in Logistics & Production, 2011 Vol. 9, No. 1, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2012.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu