BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku
Classification of the EU-27 Countries in the Level of Development of information Society in 2011
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 237-251, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Analiza empiryczna, Klasyfikacja, Dobrobyt gospodarczy
Information society, Empirical analysis, Classification, Economic prosperity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem pracy były empiryczne badania segmentacyjne w ramach analiz klasyfikujących tzw. analiz skupień w ocenie rozwoju europejskich e-społeczeństw. Dokonano diagnozy - statystycznie istotnej - w zakresie "podobnego" oraz "rozbieżnego" poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych dla poszczególnych krajów UE-27 w 2011 roku. W pierwszej analizie grupowaniu podlegały dane ilościowe dotyczące zmiennych (wskaźników) związanych tylko z pomiarem społeczeństwa informacyjnego; w drugiej - dane łączące kategorie pomiaru społeczeństwa informacyjnego z parametrami dobrobytu ekonomicznego (jako stymulantą - dochodem narodowym PKB na mieszkańca i destymulantą - wskaźnikiem poziomu ubóstwa). Analizy potwierdziły tezę o istniejących dysproporcjach w zakresie ewaluacji poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych wśród krajów UE-27. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study was empirical analysis in the so-called segmentation, classification analysis. "Cluster" analyzes were used in the evaluation of the development of European e-society. The diagnosis - statistically significant - separated the "similar" and "divergent" level of development of information societies for each of the EU-27 in 2011. In the first analysis was presented the quantitative data presented on the indicators associated only with the measurement of the information society; in the second - connected data categories of information society measurement of parameters of economic welfare (as a stimulant - national income per capita and destimulant - an indicator of poverty). Analysis confirmed the thesis of the existing disparities in the evaluation of the level of development of information societies among the EU-27. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borecki W., Sprinter A., Digital Divide - podziały społeczeństwa informacyjnego, "Prawo i Ekonomia w telekomunikacji", nr 4, 2004.
 2. Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2011.
 3. Czerwiński A., Wykorzystanie wskaźnika HDI do oceny poziomu rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 5. Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 7. Grzybowski M., Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 703, Szczecin 2012.
 8. Hartigan J.A., ClusteringAlgorithms, John Wiley and Sons, New York 1975.
 9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/methodology.
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp.
 13. http://www.stat.gov.pl.
 14. http ://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf.
 15. International Telecommunication Union, www.itu.int/ITU-D/ict/dai.
 16. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 17. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 18. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 19. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, 2012, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 20. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu