BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Khrushch Nila, Grygoruk Pavlo (Khmelnytsky National University, Ukraina)
Title
Methodology of Integral Evaluation of Enterprise Financial Potential in the Information Society
Metodologia całościowej oceny potencjału finansowego przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 252-261, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wskaźniki finansowe, Algorytmy, Metodologia finansów, Analiza finansowa
Enterprise finance, Knowledge-based economy, Financial indicators, Algorithms, Methodology of finance, Financial analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa na Ukrainie poszukują obecnie optymalnych form kapitału oraz realizacji bieżących płatności i w celu rozwiązywania problemów finansowych wykorzystują ilościową ocenę rzeczywistej zdolności finansowej. Wielowymiarowy charakter potencjału finansowego i bardzo liczny zbiór wskaźników go opisujących powodują, że często nie jest możliwe wybranie tylko jednego właściwego wskaźnika. W takich przypadkach konieczne jest wykorzystanie grupy wskaźników, które są ze sobą powiązane i tworzą pewien układ. Natomiast badanie tego potencjału za pomocą jednowymiarowej metody statystycznej nie pozwala na uwzględnienie wszystkich różnic i powiązań występujących między wskaźnikami. Możliwe jest rozwiązanie powyższego problemu poprzez agregację wskaźników i utworzenie indeksu złożonego, który będzie wykorzystywany w dalszych badaniach oraz do oceny uzyskanych wyników, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję metody wyznaczania indeksu złożonego, który pozwala na obiektywną ocenę wyników działalności przedsiębiorstwa i może być wykorzystany do racjonalnego wyboru strategicznych kierunków jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Companies in the Ukraine are presently researching optimal forms of capital and current expense provision in an effort towards resolving their financial problems through quantitative evaluation of enterprises' real financial ability. Bearing in mind the multidimensional nature of financial potential i.e. large numbers of diverse indexes, it is often impossible to precisely determine its causes and effects and choose the appropriate index from the aggregate. In such cases indexes ought to be correlated to form a system. The study of this system by means of one-dimensional statistical method does not offer the possibility of considering all diversities and complications in the correlation of indexes. It is possible to solve the above mentioned problem by means of data aggregation which aims at creating a compact and visible database, that is suitable for further research, making decisions and drawing conclusions. The concept proposed herein is an composite index system for the construction and interpretation of obtained results. The main hypothesis is its usefulness in describing the phenomenon and in obtaining the similar conclusions as those obtained from the whole aggregate of available indicators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Баканов М.І., Теория экономического анализа / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. - М.: Финансы и статистика. - 2000. - С. 201-205.
  2. Хованов Н.В., Анализ и синтез показателей при информационном дефиците / Н.В. Хованов. - СПб. : Изд-во С.-Петербуржского ун-та, 1996. - 196 с.
  3. Авен П.О., Функциональное шкалирование / П.О. Авен, И. Б. Мучник, А.А. Ослон; [отв. ред. д. ф.-м. н. Б. А. Березовский]. - М. : Наука, 1988. - 177 с.
  4. Григорук П.М., Методи побудови інтегрального показника / П.М. Григорук, І.С. Ткаченко // Бізнес-Інформ. - 2012. - №4 (411). - С. 34-38.
  5. Хрущ Н.А., Інтегральна оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств у сфері телекомунікацій / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська / Вісник Хмельницького національного університету. - № 6. - t. 2 «Економічні науки». - 2011. - С. 304-308.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu