BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łoś Agnieszka (Politechnika Opolska)
Title
Pomiar efektywności działalności gospodarczej w turystyce
Measurement of Effectiveness in Travel Industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 1, s. 30-39, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Turystyka, Biuro podróży, Pomiar efektywności przedsiębiorstwa
Tourism, Travel agency, Measuring the effectiveness of a company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja ram koncepcyjnych tworzenia mierników pomiaru efektywności działań w turystyce na przykładzie biur podróży, zaproponowanie przykładowego zestawu mierników, a następnie ocena zakresu ich stosowania. W oparciu o przegląd literatury przedstawiono uwarunkowania pomiaru efektywności działalności gospodarczej w turystce. Zaproponowano poszerzony model oceny efektywności działalności gospodarczej dla biur podróży zgodny z koncepcją turystyki zrównoważonej i koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego, które miało na celu ocenę stopnia wykorzystania przez biura podróży proponowanych mierników do oceny efektywności prowadzonej działalności. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków w zakresie zastosowania poszerzonego modelu oceny efektywności działalności gospodarczej w turystyce. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present a conceptual framework for creating metrics to evaluate the effectiveness in the tourism economy - in travel agencies, to propose an exemplary set of efficiency measures and finally to diagnose the scope of usage of the proposed measures. The review of the literature shows the conditions of measuring the effectiveness in tourism. Extended model for assessing the effectiveness for travel agencies compatible with the concept of sustainable tourism and the corporate social responsibility is proposed as well. Article presents the results of an empirical study carried out with diagnostic survey, which was designed to diagnose the degree of usage of proposed measures by travel agencies. The results allowed to draw conclusions regarding the application of the extended model of evaluation of effectiveness of economic activity in tourism. It is a research article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alejziak, W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków, s. 55.
 2. Bagiński, J., Siwek, M., Onyszczuk, J. (2006), "Skuteczność, efektywność, a produktywność", Problemy Jakości, nr 9, s. 35-41.
 3. Czechowski, L. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Wyższa Szkoła Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, s. 155-169.
 4. Dresler, Z. (2012), "Efektywność przedsiębiorstw w okresach kryzysu" Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Vol. 47/1 (XLVII), s. 167-169.
 5. Gaworecki, W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 303.
 6. Gołębiewska B. (2009), Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych, SGGW, Warszawa 2009, s. 73-78.
 7. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 27-29.
 8. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992), "The Balanced Scorecard: measures that drive performance", Harvard Business Review, Styczeń-Luty 1992, s. 71-80.
 9. Konieczna-Domańska, A. (2008), Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 15-21.
 10. Kowalczyk, A. (red.) (2010), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 27.
 11. Milewski, D. (2008), "Biura podróży", in Panasiuk, A. (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 133-136.
 12. Mika, M. (2007), "Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej", in Kurek, W. (red ), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 279-291.
 13. Nijkamp, P., Verdonkschot, S. (2000), "Sustainable tourism development: a case study of Lesbos", in Coccossis, H., Nijkamp, P., Sustainable tourism development, Aldershot-Burlington-Singapore- Sydney, s. 127-140.
 14. Panasiuk, A. (2011 ), Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa, s. 105-107.
 15. Panasiuk, A., Szostak, D. (2008), Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 62-68.
 16. Pawłowski J. (2004), "Efektywność przedsięwzięć gospodarczych", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, s. 13-15.
 17. Rapacz, A. (1994), Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 46.
 18. Skrzypek, E. (2013), "Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, Vol 47/1 (XLVII), s. 167-170.
 19. Skrzypek, E. (2012), "Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262, s.  313-315.
 20. Skrzypek, E. (2012), "Efektywność i jakość w organizacji", Problemy Jakości, nr 4, s. 4-9.
 21. Skrzypek, E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 190.
 22. Wodejko, S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP w Warszawie, Warszawa, s. 97.
 23. Wysokińska-Senkus A. (2011), "Zarządzanie jakością a efektywność organizacji", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, s. 33-35.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu