BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzesaj Marcin (Uniwersytet Opolski)
Title
Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie
The Factors Affecting the Level of Information Activity in the Context of the Competitiveness of Companies in Online Business
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 262-276, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Informacja w przedsiębiorstwie, Internet, Zarządzanie informacją, Badania sondażowe, Usługi internetowe, Informacja w internecie
Enterprise competitiveness, Information in enterprise, Internet, Information management, Survey research, Internet services, Information on the Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule autor wysuwa następującą hipotezę badawczą: Na poziom internetowej aktywności informacyjnej osiąganej przez przedsiębiorstwa działające w Internecie wpływają między innymi następujące czynniki:
 • realizowane modele biznesowe,
 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • okres działalności przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie działalności tylko w Internecie lub działalności mieszanej.
Analiza statystyczna wyników przeprowadzonych badań wykazała brak wpływu trzech spośród wymienionych czynników, tzn.: realizowanego modelu biznesowego, rodzaju działalności oraz okresu prowadzonej działalności na poziom syntetycznego miernika internetowej aktywności informacyjnej (SMIAI). Jedynie wielkość badanego przedsiębiorstwa wykazała istotny statystycznie wpływ na poziom SMIAI. Szczególnie zaskakuje brak wpływu realizowanego modelu biznesowego na poziom syntetycznych mierników internetowej aktywności informacyjnej badanych podmiotów. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na reprezentatywność próby. (abstrakt oryginalny)

The author of this paper puts forward the following research hypothesis: On the level of information activity, achieved by companies in online business, influence interalia the following factors:
 • implemented business models,
 • the size of the company,
 • the period of business activity,
 • business only on the Internet or the mixed.
Conducted statistical analysis not confirmed the hypothesis formed in the paper. Only the size of the company showed a statistically significant impact on their synthetic indicator of information activity. It should be emphasized that the results are restricted due to limited representativeness of the sample. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Downes L., Mui C., Unleashing the killer app. Digital strategies for market dominance, Harvard Business School Press, 1998.
 3. Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 4. Kaas K.P., Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partneren und Rivalen, "Zeitschrift fur Betriebswirtschaft" 61, 1991.
 5. Krzesaj M., Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym - metodyka oraz wyniki badań [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Seria - Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011.
 6. Krzesaj M., Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy". Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, z. 22, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 7. Krzesaj M., Konfiguracja wartości a modele biznesu internetowego [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 8. Krzesaj M., Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w biznesie internetowym - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Seria - Ekonomiczne Problemy Usług 87, Szczecin 2012.
 9. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Porter M.E. Strategy and the Internet, Harvard Business Review, marzec 2001.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu